Rakennuslupa

Rakennuslupa

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä ovat mm.

 • uuden rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (esim. ullakkohuoneet)
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • korjaus- tai muutostyö, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.
Rakennuslupaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä

Rakennusvalvonnasta on hyvä varmistaa hankkeen toteutusedellytykset sekä tarvittavat selvitykset lupakäsittelyn sujuvoittamiseksi. Viimeistään suunnittelijan tulee varmistaa rakennuspaikan kaavatilanne. Alueella voimassa oleva kaava voi rajoittaa rakentamista sekä asettaa rakentamiselle myös muita erityisiä määräyksiä. Jotkut hankkeet voivat edellyttää esimerkiksi museoviranomaisen tai ELY-keskuksen lausuntoa.

Rakennushanke on hyvä esitellä rakennustarkastajalle ennen lupahakemuksen jättämistä. Alustavat pääpiirustukset voi lähettää kommenteille esimerkiksi sähköpostilla. Tällä pyritään välttymään useiden paperikopioiden turhalta tulostamiselta.

Rakennuslupahakemus

Rakennuslupahakemus haetaan Kiteen rakennusvalvonnasta paperisella hakemuksella. Tiettyjä liitteitä edellytetään tämän takia useampia kappaleita.

Ohessa on esitetty rakennuslupahakemusta varten yleensä tarvittavat asiakirjat:

 1. Hakemus
  • Hakemukseen on oltava kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoitus. Muussa tapauksessa tulee olla valtakirja.
 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta. Selvitykseksi käy esimerkiksi:
  • Lainhuuto
  • Julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kauppa- tai lahjakirja, ellei lainhuutoa ole vielä.
  • Otteita voit ostaa maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta.
  • Myös rakennusvalvonta voi ottaa lainhuudon 18,00 €:n hintaan.
 3. Karttaote
  • Karttaote otetaan rakennusvalvonnassa.
 4. Rakennushankeilmoitus (RH1-lomake)
  • Jokaisesta rakennuksesta on täytettävä oma rakennushankeilmoitus.
  • Rakennusten huoneistomuutoksia varten ja jos rakennuksessa on useampi huoneisto, niin on täytettävä myös RH2-lomake.
 5. Rakentamista koskeva suunnitelma
  • Rakennuslupa haetaan yleensä pääpiirustuksilla
   • asemapiirustus, pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset, julkisivupiirustukset
  • Suunnitelmia tulee olla 3 sarjaa mittakaavaan tulostettuna ja arkistointikelpoisina
  • Suunnitelmien tulee olla hankkeen vaativuustason mukaisen riittävän pätevän suunnittelijan tekemät
  • Erityissuunnitelmat tarvittaessa
   • rakennesuunnitelmat
   • jätevesijärjestelmän suunnitelma
   • maalämpö
 6. Vastaavan työnjohtajan lomake
  • Vastaava työnjohtaja on aina hyväksytettävä rakennusluvan vaativille hankkeille
 7. Erityisalojen työnjohtaja lomakkeet
  • Määrätään hankkeen mukaisesti.
  • Erityisalojen työnjohtajia ovat esimerkiksi ilmanvaihto-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet-, purkamistyö tai muu rakentamisen kokonaisuus.
  • Työnjohtajat on hyväksytettävä ennen rakennustöiden aloittamista.
  • Kaikki työnjohtajahakemukset suositellaan liittämään jo lupahakemukseen.
 8. Naapureiden kuulemislomakkeet
  • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakentamisesta on ilmoitettava naapurille.
  • Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.
  • Ellei hakija tee kuulemista, rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen ja perii taksan mukaiset maksut.
  • Rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 9. Tarvittaessa muita asiakirjoja
  • osakeyhtiön, yhdistyksen, tms. päätös hankkeeseen ryhtymisestä
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kun hakijana on yritys, yhdistys, asunto-osakeyhtiö,...
  • kaavaote
  • rakennustapaselostus
  • naapureiden suostumuslomakkeet (jos rakennetaan liian lähelle rajaa; etäisyys riippuu mm. kaavatilanteesta)
  • jätevesijärjestelmän suunnitelma, kun rakennusta ei liitetä kunnalliseen jätevesiverkostoon
  • energiatodistus
  • energiaselvitys
  • rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskelma
  • lainvoimainen poikkeamispäätös
  • lainvoimainen suunnittelutarvepäätös
  • pohjatutkimus ja/tai perustamistapalausunto
  • liittymälupa (mm. uudet liittymät maanteille)
  • RH2 huoneistotiedot-lomake, jos rakennushankkeessa on useita huoneistoja
  • rakennusjätteiden selvityslomake, jos hankkeen aikana puretaan rakennus/rakennuksia
  • asian ratkaisemiseksi voidaan edellyttää myös muita asiakirjoja.

Rakennuslupahakemuksen käsittelyn jälkeen

Kun rakennuslupahakemus on käsitelty, hakijalle lähetetään päätös sekä rakennusvalvontataksan mukainen lasku rakennusluvan käsittelemisestä. Päätöksessä on määrätty lupaehdot, tarvittavien työnjohtajien hyväksyttäminen sekä hankkeen edellyttämät rakennusvalvonnan katselmukset. Rakennusluvalla käsiteltävät hankkeet edellyttävät usein useita rakennusvalvonnan suorittamia katselmuksia. Katso tarkemmat ohjeet katselmusten suorittamista varten rakennusvalvonnan katselmukset sivulta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että rakennustyömaalla ylläpidetään rakennustyön tarkastuasiakirjaa (MRL 150 f §). Rakennushankkeen vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään ajan tasalla. Myös rakennustyövaiheiden tarkastaminen kuuluu yleensä työnjohtajan tehtäviin.

Rakennusluvan mukainen hanke edellyttää aina vähintäänkin loppukatselmuksen suorittamista. Loppukatselmus on tilattava rakennustarkastajalta luvan voimassaoloaikana.

Huom! Rakennusluvan vaativista hankkeista tulee aina tehdä verohallinnon rakentamisilmoitus.

Rakentamisilmoitukset – kotitalouden velvollisuudet

Rakentamisilmoitus on annettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä. Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa. Ilmoita euromäärältään vähäisetkin työt, jos ne ovat rakennusluvan alaisia.

Tarkemmat ohjeet löydät verottajan Internet-sivuilta.

Rakennustarkastajan velvollisuus valvoa rakentamisilmoitusten antamista on poistunut 1.11.2019

Rakennustarkastajalla ei ole enää velvollisuutta valvoa, että kotitalous antaa rakennustyöstä rakentamisilmoituksen. Kotitalouden ei myöskään enää tarvitse esittää rakennustarkastajalle Verohallinnon antamaa todistusta siitä, että tarvittavat tiedot on ilmoitettu.

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA