Rakennuslupa

Rakennuslupa

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä ovat mm.

 • uuden rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (esim. ullakkohuoneet)
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • korjaus- tai muutostyö, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.
Rakennuslupaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Rakennuslupahakemus

Rakennuslupahakemusta varten yleensä tarvittavat asiakirjat:

 1. Hakemus
 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (esimerkiksi lainhuuto, kauppakirja)
 3. Karttaote
  • karttaotteen mittakaavassa pdf-tiedostona saa rakennusvalvonnasta
  • karttaotetta voi hyödyntää asemapiirroksen teon pohjana
 4. Rakennushankeilmoitus (RH1-lomake)
 5. Rakentamista koskeva suunnitelma
  • Suunnitelmia tulee olla 3 sarjaa mittakaavaan tulostettuna ja arkistointikelpoisina
  • Suunnitelmien tulee olla hankkeen vaativuustason mukaisen riittävän pätevän suunnittelijan tekemät
  • Rakennussuunnitelmat eli pääpiirustukset
   • asemapiirustus, pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset, julkisivupiirustukset
  • Erityissuunnitelmat tarvittaessa
   • jätevesijärjestelmän suunnitelma, jos rakennuksen käytössä syntyy jätevesiä
 6. Vastaavan työnjohtajan lomake
 7. Erityisalojen työnjohtaja lomakkeet
  • Hankkeen mukaisesti, esimerkiksi ilmanvaihto-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet-, purkamistyö, muut)
  • Työnjohtajat on hyväksytettävä ennen rakennustöiden aloittamista, ellei työnjohtajien hakemuksia liitetä lupahakemukseen.
 8. Naapureiden kuulemislomakkeet
  • ellei hakija tee kuulemista, rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen ja perii taksan mukaiset maksut.
  • rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 9. Tarvittaessa muita asiakirjoja
  • osakeyhtiön, yhdistyksen, tms. päätös hankkeeseen ryhtymisestä
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kun hakijana on yritys, yhdistys, asunto-osakeyhtiö,...
  • kaavaote
  • rakennustapaselostus
  • naapureiden suostumuslomakkeet (jos rakennetaan liian lähelle rajaa; etäisyys riippuu kaavatilanteesta)
  • jätevesijärjestelmän suunnitelma
  • energiatodistus
  • energiaselvitys
  • lainvoimainen poikkeamispäätös
  • lainvoimainen suunnittelutarvepäätös
  • pohjatutkimus ja/tai perustamistapalausunto
  • liittymälupa (mm. uudet liittymät maanteille)

 

Kun rakennuslupahakemus on käsitelty, hakijalle lähetetään päätös sekä rakennusvalvontataksan mukainen lasku rakennusluvan käsittelemisestä. Rakennusluvalla käsiteltävät hankkeet edellyttävät usein useita rakennusvalvonnan suorittamia katselmuksia. Katso tarkemmat tiedot lupapäätöksestä.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA