Matkalla kotiin

Kiteen rakennusjärjestyksen uusiminen

Kiteen rakennusjärjestyksen uusiminen

Kiteen kaupunki on aloittanut rakennusjärjestyksen uusimisen. Uusimisen tavoitteena on ajantasaistaa rakennusjärjestys 1.1.2025 voimaantulevan rakentamislain mukaiseksi. Uusi rakennusjärjestys on tarkoitus saada voimaan 1.1.2025.

Rakennusjärjestys

Kiteen voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty 3.2.2014 Kiteen kaupunginvaltuustossa.
Kyseinen rakennusjärjestys on luettavissa: www.kitee.fi/rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestys on merkittävä maankäyttöä ja rakentamista ohjaava kunnallinen säädös. Rakennusjärjestyksessä annetaan mm. paikallisista olosuhteista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset, joilla osaltaan ohjataan maankäyttöä ja rakentamista Kiteen kaupungin alueella. Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, jos yleis- tai asemakaavassa taikka Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksessä määrätään asiasta toisin.

Lainsäädäntö ja muutokset

Voimassa oleva rakennusjärjestys on uusittava lainsäädännön muuttumisen takia. Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) muuttuu alueidenkäyttölaiksi (752/2023) ja uusi rakentamislaki (751/2023) astuu voimaan 1.1.2025. Rakentamislaki edellyttää kuntia uudistamaan rakennusjärjestykset viimeistään 1.1.2027 mennessä. Nykyinen Kiteen rakennusjärjestys ei kuitenkaan tosiallisesti sovellu riittävän kattavasti käytettäväksi uuden rakentamislain mukaisesti, joten uusi rakennusjärjestys on syytä saattaa voimaan samaan aikaan rakentamislain voimaan astumisen kanssa eli 1.1.2025.

Lait ovat luettavissa Finlexin Internet-sivulla www.finlex.fi sekä alla olevista linkeistä
Maankäyttö- ja rakennuslaki / alueidenkäyttölaki (ajantasainen säädös)
Rakentamislaki (alkuperäinen säädös)

Rakennusjärjestyksen uusimisprosessin yleiskuvaus

Rakennusjärjestyksen uusiminen tulee järjestää niin, että lähtökohdista ja tavoitteista tiedotetaan ja vuorovaikutusmenettely järjestetään niin, että osallisilla on mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta.

Rakennusjärjestystä laadittaessa tulee laatia tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioinnista (OAS).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kerrottu rakennusjärjestyksen yleinen sisältö, lähtökohdat, vaikutusten arviointi ja tavoitteet rakennusjärjestyksen uusimiselle, osalliset, osallistumis-, vuorovaikutus- ja päätöksentekomenettelyt sekä tavoiteaikataulu.

Rakennusjärjestyksen uusimisprosessin vaiheet ja tavoiteaikataulu

  1. Vireilletulo ja OAS nähtävillä                             5.2. - 26.2.2024
  2. Rakennusjärjestysluonnos nähtävillä                2024/3-4
  3. Rakennusjärjestysehdotus nähtävillä                2024/5-6
  4. Hyväksyminen                                                   2024/10-11
  5. Voimaantulo                                                      1.1.2025

 

Uusimisprosessin tilanne

Päivitetty 5.2.2024

1. Vireilletulo ja OAS nähtävillä 5.2. - 26.2.2024

Rakennusjärjestyksen uudistamisprosessi alkaa vireilletulolla sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisella.
Kiteen ympäristölautakunta käsitteli uusimisen aloittamista 24.1.2024 ja kaupunginhallitus 29.1.2024.
Kaupunginhallitus päätti aloittaa uusimisen ja asetti rakennusjärjestyksen uusimista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.
Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta OAS:sta. 

OAS on luettavissa tästä linkistä ja sivun alareunasta.

2. Rakennusjärjestysluonnos

Luonnosta ei ole vielä julkaistu.

Luonnosvaiheessa teknisen alan eri viranomaistahoista koostuva työryhmä valmistelee rakennusvalvonnan johdolla rakennusjärjestyksestä luonnoksen, jonka ympäristölautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät. Kaupunginhallitus asettaa rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta pyydetään lausuntoja viranomaisilta ja muilta tahoilta. Nähtävilläoloaikana osallisilla kuten kuntalaisilla, yrityksillä sekä yhdistyksillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä rakennusjärjestysluonnoksesta.

Luonnoksen julkaisun jälkeen pidetään esittelytilaisuus, josta tiedotetaan tarkemmin Internet-sivuilla ja paikallisessa lehdessä.

3. Rakennusjärjestysehdotus

Ehdotusta ei ole vielä julkaistu.

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen laatii rakennusjärjestysehdotuksen. Ehdotus rakennusjärjestykseksi asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, ja siitä pyydetään lausunnot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta sekä kunnilta, jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa. Nähtävilläoloaikana myös kuntalaisilla on oikeus esittää mielipiteensä (muistutus) rakennusjärjestysehdotuksesta.

4. Hyväksyminen

Rakennusjärjestysehdotuksen kuulemisvaiheen jälkeen on rakennusjärjestyksen hyväksymisvaihe. Kiteen kaupunginvaltuusto päättää rakennusjärjestyksen hyväksymisestä.

 

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset rakennusjärjestyksen vaiheiden mukaisesti pyydetään jättämään ensisijaisesti kirjallisesti Kiteen kaupungin kirjaamoon sähköpostiosoitteeseen:
kitee@kitee.fi 

Ellei sähköinen asiointi onnistu, niin rakennusjärjestykseen liittyvät paperiset mielipiteet ja muistutukset voi myös tuoda tai lähettää kaupungin asiointipisteille

  • Kiteen kaupungintalo, Kiteentie 25, 82500 Kitee
  • Kesälahden asiointipiste (Kesälahden kirjasto), Pyhäjärventie 3, 59800 KESÄLAHTI

Aukioloajat ja tarkemmat tiedot: Asiointipisteet - kitee.fi

Mielipiteisiin ja muistutuksiin tulee lisätä merkintä ’Rakennusjärjestyksen uusiminen’.

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusimiseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä rakennusvalvontaan.

Yhteystiedot ja asiakaspalveluajat: www.kitee.fi/rakennusvalvonnan-yhteystiedot-ja-asiakaspalveluajat  

Rakennusjärjestyksen uusimisen asiakirjat

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Henri Asikainen

rakennustarkastaja
 040 105 1217
henri.asikainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Johanna Päivinen

toimistosihteeri
 040 105 1227
johanna.paivinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute