PTV-sisältö

Maisematyölupa

Maisematyölupa

Maisematyölupa on haettava ennen kuin ryhdytään maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen kuten kaivamiseen, louhimiseen, puiden kaatoon tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella sekä alueilla, joilla kaavoitus on vireillä. Yleensä yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa asemakaava-alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n maisematyöluvan alaisia toimia ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) mm. asemakaava-alueilla. Voit selvittää rakennuspaikan kaavatilanteen ottamalla yhteyttä rakennusvalvontaan tai kaavoitukseen.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

Maisematyölupa tarvitaan seuraavissa tilanteissa:

 1. Asemakaava-alueet
  • Maisematyölupa tarvitaan asemakaava-alueella aina, jos tehdään edellä mainittuja toimenpiteitä erillisenä toimenpiteenä.
 2. Ranta-asemakaava-alueilla
  • Maisematyölupa tarvitaan, jos kaavassa on niin määrätty.
 3. Yleiskaava-alueet
  • Maisematyölupa tarvitaan, jos kaavassa on niin määrätty.
 4. Alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:n mukainen rakennuskielto (asemakaavan laatiminen, yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen).

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Maisematyölupaa ei myöskään tarvita, jos toimenpide perustuu hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupahakemusta varten yleensä tarvittavat asiakirjat:

 1. Hakemus
 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (esimerkiksi lainhuuto, kauppakirja)
 3. Karttaote
 4. Maisematyötä koskeva suunnitelma
  • Suunnitelmia tulee olla 3 sarjaa mittakaavaan tulostettuna ja arkistointikelpoisina
  • Kun kyseessä on yksittäisten puiden kaataminen yhdeltä rakennuspaikalta; asemapiirustus 3 kpl, jossa on esitetty kaadettavat puut.
  • Metsänkäyttösuunnitelma, kun kyseessä on metsäalueella tehtävät suuremmat hakkuut yms. toimenpiteet.
  Naapureiden kuulemislomakkeet
  • ellei hakija tee kuulemista, rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen ja perii taksan mukaiset maksut.
  • rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 5. Tarvittaessa muita asiakirjoja
  • osakeyhtiön, yhdistyksen, tms. päätös hankkeeseen ryhtymisestä
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kun hakijana on yritys, yhdistys, asunto-osakeyhtiö,...
  • kaavaote
  • valokuvia
  • ympäristönhoitosuunnitelmat

Asiakirja- ja mediatiedostot

Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA