PTV-sisältö

Maisematyölupa

Maisematyölupa

Maisematyölupa on haettava ennen kuin ryhdytään maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen kuten:

 1. kaivamiseen,
 2. louhimiseen,
 3. puiden kaatoon
 4. tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella sekä alueilla, joilla kaavoitus on vireillä.

Maisematyölupa tarvitaan seuraavissa tilanteissa:

 1. Asemakaava-alueet
  • Maisematyölupa tarvitaan asemakaava-alueella aina, jos tehdään edellä mainittuja toimenpiteitä erillisenä toimenpiteenä.
 2. Ranta-asemakaava-alueilla
  • Maisematyölupa tarvitaan, jos kaavassa on niin määrätty.
 3. Yleiskaava- ja rantayleiskaava-alueet
  • Maisematyölupa tarvitaan, jos kaavassa on niin määrätty.
 4. Alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:n mukainen rakennuskielto (asemakaavan laatiminen, yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen).

Yleensä yhdenkin puun kaataminen edellyttää lupaa asemakaava-alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n maisematyöluvan alaisia toimia ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus). Voit selvittää rakennuspaikan kaavatilanteen ottamalla yhteyttä rakennusvalvontaan tai kaavoitukseen.

 

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Maisematyölupaa ei myöskään tarvita, jos toimenpide perustuu hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupahakemusta varten yleensä tarvittavat asiakirjat:

 1. Hakemus
 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
  • Julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kauppa- tai lahjakirja, ellei lainhuutoa ole vielä.
  • Otteita voit ostaa maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta.
  • Myös rakennusvalvonta voi ottaa lainhuudon 18,00 €:n hintaan.
 3. Karttaote
 4. Maisematyötä koskeva suunnitelma
  • Suunnitelmia tulee olla 3 sarjaa mittakaavaan tulostettuna ja arkistointikelpoisina
  • Kun kyseessä on yksittäisten puiden kaataminen yhdeltä rakennuspaikalta; asemapiirustus 3 kpl, jossa on esitetty kaadettavat puut.
  • Metsänkäyttösuunnitelma, kun kyseessä on metsäalueella tehtävät suuremmat hakkuut yms. toimenpiteet.
  • Suuremmista maisemaa muuttavista toimenpiteistä vähintäänkin asemapiirustus ja muut oleelliset selvitykset.
 5. Naapureiden kuulemislomakkeet
  • ellei hakija tee kuulemista, rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen ja perii taksan mukaiset maksut.
  • rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 6. Tarvittaessa muita asiakirjoja
  • osakeyhtiön, yhdistyksen, tms. päätös hankkeeseen ryhtymisestä
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kun hakijana on yritys, yhdistys, asunto-osakeyhtiö,...
  • kaavaote
  • valokuvia
  • ympäristönhoitosuunnitelmat

Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA