PTV-sisältö

Maisematyölupa

Maisematyölupa

Maisematyölupa on haettava ennen kuin ryhdytään maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen kuten:

 1. kaivamiseen,
 2. louhimiseen,
 3. puiden kaatoon
 4. tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella sekä alueilla, joilla kaavoitus on vireillä.

Maisematyölupa tarvitaan seuraavissa tilanteissa:

 1. Asemakaava-alueet
  • Maisematyölupa tarvitaan asemakaava-alueella aina, jos tehdään edellä mainittuja toimenpiteitä erillisenä toimenpiteenä.
 2. Ranta-asemakaava-alueilla
  • Maisematyölupa tarvitaan, jos ranta-asemakaavassa on niin määrätty.
 3. Yleiskaava- ja rantayleiskaava-alueet
  • Maisematyölupa tarvitaan, jos yleiskaavassa on niin määrätty.
 4. Alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:n mukainen rakennuskielto (asemakaavan laatiminen, yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen).

Yleensä yhdenkin puun kaataminen edellyttää lupaa asemakaava-alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n maisematyöluvan alaisia toimia ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus). Voit selvittää rakennuspaikan kaavatilanteen ottamalla yhteyttä rakennusvalvontaan tai kaavoitukseen.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

Maisematyölupaa ei tarvita seuraavissa tilanteissa:

 1. Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.
 2. Maisematyölupaa ei myöskään tarvita, jos toimenpide perustuu hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.

Ennen maisematyölupahakemuksen jättämistä

Rakennusvalvonnasta on hyvä varmistaa hankkeen toteutusedellytykset sekä tarvittavat selvitykset lupakäsittelyn sujuvoittamiseksi. Alueella voimassa oleva kaava voi rajoittaa maiseman muokkaamista ja asettaa myös erityisiä määräyksiä maiseman muuttamisesta. Jotkut hankkeet voivat edellyttää esimerkiksi museoviranomaisen tai ELY-keskuksen lausuntoa.

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupahakemusta varten yleensä tarvittavat asiakirjat:

 1. Hakemus
  • Hakemukseen on oltava kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoitukset. Jos vain yksi omistaja allekirjoittaa hakemuksen, muilta omistajilta tulee olla hakijalle valtakirja.
  • Jos hakijana on osakeyhtiö tai muu vastaava, hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys nimenkirjoitusoikeudesta sekä yhtiön sääntöjen mukainen päätös hankkeeseen ryhtymisestä.
 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
  • Lainhuuto (rakennusvalvonta voi ottaa lainhuudon 18,00 €:n hintaan; ilmoita tästä hakemuksessa)
  • Julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kauppa- tai lahjakirjan kopio, ellei lainhuutoa ole vielä.
  • Otteita voit ostaa maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta.
 3. Karttaote, johon on merkitty maisematyöhankkeen mukaiset toimenpidealueet
 4. Maisematyötä koskeva suunnitelma
  • Suunnitelmia tulee olla 3 sarjaa mittakaavaan tulostettuna ja arkistointikelpoisina
  • Kun kyseessä on yksittäisten puiden kaataminen yhdeltä rakennuspaikalta tulee hakemukseen liittää asemapiirustus, jossa on esitetty kaadettavat puut.
  • Metsänkäyttösuunnitelma, kun kyseessä on metsäalueella tehtävät suuremmat hakkuut yms. toimenpiteet.
  • Suuremmista maisemaa muuttavista toimenpiteistä vähintäänkin asemapiirustus ja muut oleelliset selvitykset.
 5. Naapureiden kuulemislomakkeet
  • Asemakaava-alueilla naapureiden kuuleminen on tehtävä aina.
  • Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.
  • Ellei hakija tee kuulemista, rakennusvalvonta voi suorittaa kuulemisen ja periä taksan mukaiset maksut. Rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 6. Tarvittaessa muita asiakirjoja
  • Osakeyhtiön, yhdistyksen, tms. päätös hankkeeseen ryhtymisestä
  • Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kun hakijana on yritys, yhdistys, asunto-osakeyhtiö,...
  • Kaavaote
  • Valokuvia
  • Ympäristönhoitosuunnitelmat

Maisematyölupahakemuksen käsittelyn jälkeen

Kun maisematyölupahakemus on käsitelty, hakijalle lähetetään päätös sekä rakennusvalvontataksan mukainen lasku luvan käsittelemisestä. Päätöksessä on määrätty lupaehdot sekä hankkeen edellyttämät katselmukset. Katso tarkemmat ohjeet katselmusten suorittamista varten rakennusvalvonnan katselmukset sivulta.

Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA