Vanhemmille_alasivun pääkuva

Vanhemmille

Wilma

Kiteellä on käytössä Wilma-ohjelma koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa.  Huoltaja saa koululta  avainkoodin käyttäjätunnuksen luomista varten. Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja tarkoitettu vain huoltajan käyttöön. Wilmassa voi seurata oppilaansa tulevia kokeita ja koulumenestystä, viestiä opettajien ja oppilashuollon kanssa sekä selvittää ja seurata oppilaansa poissaoloja.

Wilman osoite on https://kitee.inschool.fi

 

Poissaolot

Perusopetuslain mukaan huoltaja on vastuussa siitä, että oppivelvollinen täyttää oppivelvollisuutensa. Oppilaan on osallistuttava perusopetukseen, jollei hänelle erityisestä syystä ole tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Ennalta tiedetty poissaolo

 • Oppilaan huoltaja pyytää luvan perusteltuun poissaoloon.
 • Jos poissaolo kestää korkeintaan viisi työpäivää, lupa pyydetään etukäteen luokanvalvojalta.
 • Yli viisi työpäivää kestävät poissaololuvat myöntää rehtori, anomus tehdään ensisijaisesti Wilman kautta. (tai lomakkeella).
 • Oppilaan on otettava selville ja suoritettava poissaoloajan tehtävät.
 • Jos poissaoloajalla on kokeita, on oppilaan sovittava opettajan kanssa milloin ja miten hän kokeet suorittaa. 

Ennalta arvaamaton poissaolo

 • Huoltaja ilmoittaa oppilaan sairastumisesta luokanvalvojalle samana päivänä, mieluiten heti aamusta.
 • Koulusta ei saa poistua kesken koulupäivän ilmoittamatta.
 • Poistumiseen kesken koulupäivän tulee sada lupa ennen lähtemistä esimerkiksi terveydenhoitajalta, luokanvalvojalta ja/tai oppitunnin pitäjältä.   

Poissaolot, joihin ei vaadita huoltajan varmennusta

 • Jos oppilas käy oppituntien aikana asioimassa terveydenhoitajalla, koulukuraattorilla, opinto-ohjaajalla tai terveyskeskuksessa, oppilas saa käynnistään kirjallisen varmistuksen. Se on esitettävä varmennukseksi poissaolosta tunnin pitäjälle ja/tai luokanvalvojalle. Näitä poissaoloja, joista opettajalle on esitetty lupalappu, ei lasketa poissaoloihin eikä huoltajan niitä tarvitse selvittää.
 • Oppilas voi olla oppitunneilta poissa myös siksi, että hän on hoitamassa oppilaskunnan tai tukioppilaan tehtäviä. Samoin hän voi olla edustamassa koulua erilaisissa kilpailuissa tai osallistumassa vaikkapa ystävyyskoulutoimintaan. Nämä katsotaan koulun toiminnaksi eikä niitä lasketa poissaoloiksi. Näiden syiden takia oppilas ei saa milloinkaan olla kokeesta poissa ja hänen on kysyttävä oppitunnin pitäjältä lupa, saako hän olla poissa tunnilta. Hänen on myös huolehdittava, ettei hänen koulunkäyntinsä kärsi.

Luvattomat poissaolot

 • Poissaolo luvattomasti ilman syytä ja poissaolo, jota ei ole selvitetty sovitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa, johtaa toimenpiteisiin ja on rangaistava teko.
 • Jos koululla on syytä epäillä oppilaan olevan poissa koulusta luvatta, otetaan huoltajiin koulusta välittömästi yhteyttä.
 • Luvattoman poissaolon syy on aina selvitettävä.
 • Luvattoman poissaolon korvaamisesta päättää rehtori.
 • Oppilashuoltotyöryhmä kartoittaa oppilaan mahdollisen avuntarpeen.
   

Huoltajan on selvitettävä poissaolot Wilmassa, soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Arviointikeskustelut

Vuosiluokilla 1 - 7 pidetään arviointikeskustelut, joihin osallistuvat oppilas, huoltajat ja luokanopettaja tai luokanvalvoja sekä tarvittaessa muita tahoja. Arviointikeskustelujen tavoitteena on arvioinnin lisäksi ohjata oppilaan oppimista, ohjata oppilasta tiedostamaan edistymistään ja auttaa oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan. Oppilaat tekevät ennen keskustelua itsearvioinnin, jota käytetään arviointikeskustelun pohjana. Keskusteluun varataan keskimäärin 30 min/oppilas.

 • Vuosiluokilla 1, 3, ja 4 marras- tammikuun välisenä aikana käytävä arviointikeskustelu korvaa välitodistuksen.
 • Vuosiluokilla 5 ja 7 pidetään tammi- helmikuun aikana väliarviointia täydentävä arviointikeskustelu.
 • Vuosiluokilla 2 ja 6  käydään ns. nivelvaihepalaveri pääsääntöisesti huhti- toukokuussa. Nivelpalaverin tavoitteena 2.-luokalla on kehittää oppilaan itsearviointitaitoja ja tuoda esiin oppilaan vahvuuksia sekä vahvistaa hänen käsitystään itsestään pystyvänä oppijana. Keskustelun painopiste 6. luokalla on työskentelytaidoissa, oppimisen taidoissa ja koulumotivaatiossa. Tarkoitus on vahvistaa ja tukea oppilaan opiskelumotivaatiota.

 

ProKoulu

Pro-koulu on tutkimustietoon perustuva käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemiseen kehitetty koko koulun toimintamalli, jota on tutkittu ja kokeiltu Suomessa vuodesta 2013 alkaen yli kuudessakymmenessä koulussa. Arppen koulu lähti mukaan ProKoulu-toimintaan syksyllä 2019.

ProKoulussa kehitetään vaiheittain koulun toimintakulttuuria ja tavoitteena on tukea opettajien kasvatusosaamista ja kaikkien oppilaiden käyttäytymisen oppimista. Tähän pyritään ensisijaisesti positiivisella palautteella. Tavoitteena on myös se, aikuiset puuttuvat oppilaiden ei-toivottuun käyttäytymiseen yhdessä sovituilla tavoilla.

Arppen koulun oppilaiden kanssa katsottu Powerpoint-esitys löytyy täältä.

 

Kiteen vanhempainyhdistys

Uuden johtokunnan yhteystiedot ovat:
puheenjohtaja, Henna Pesonen puh. 0400 221 457
sihteeri, Auli Kauppinen puh. 050 555 7275

Sähköposti
kiteenvanhempainyhdistys@outlook.com


Vanhempainyhdistys toivoo monipuolista ja avointa yhteistyötä lasten ja perheiden hyväksi. Syksylle 2023 on suunnitteilla yhteistyöpalavereita.
Vanhempainyhdistys toivoo vanhemmilta ideoita toiminnan suhteen.

 

 

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Vanhemmille asioi verkossa

Sivu arviointi ja palaute