Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan lupa lukuun ottamatta pienimuotoista kotitarveottoa. Kotitarveotoksi katsotaan vain omaa asumista, tai omaa maa- ja metsätaloutta varten tapahtuvaan rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon liittyvä maa-ainesten otto. Mikäli kotitarveotto ylittää 500 k-m3, on siitä tehtävä kotitarveottoilmoitus.

Maa-ainesten ottaminen on tehtävä niin, että vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnasta ei saa myöskään aiheutua asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai haittaa. Oton jälkeen alue on maisemoitava. Maisemointitoimenpiteitä ovat muun muassa alueen siistiminen kaivun jäljiltä, alueen muotoilu ja suojaverhoilu pintamailla sekä puiden istutukset. Maisemoinnilla vähennetään soranoton haitallisia vaikutuksia pohjaveteen ja maisemaan.

Mikäli maa-ainesten ottoalueella myös murskataan kiviainesta, on murskaukselle haettava samanaikaisesti maa-ainesluvan kanssa ympäristölupa. Meluilmoitus murskauksesta tehdään silloin kun toiminnan kesto samalla alueella on alle 50 vrk eikä alue ole pohjavesialuetta. Maa-aineslupa , ympäristölupa- ja meluilmoitus lomakkeet täytetään Lupapiste -palvelussa.

 

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Marjo Tikka

va. ympäristöpäällikkö
 040 105 1304
marjo.tikka@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Asioi verkossa

Sivu arviointi ja palaute