Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Kiteen ympäristönsuojeluviranomaisena toimii 9-jäseninen ympäristölautakunta. Lautakunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kunnan ympäristönsuojelua puhtaan, viihtyisän ja terveellisen ympäristön tarjoamiseksi kiteeläisille. Ympäristötoimi pyrkii lupa-, valvonta- ja neuvontamenettelyin vaikuttamaan siihen, että kuntalaisten ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle, ja että mahdolliset haitat olisivat kohtuullisin keinoin ja kustannuksin torjuttavissa.

Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset


Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista. Määräyksissä annetaan paikalliset ympäristöolosuhteet huomioon ottavia määräyksiä mm. seuraavista asioista:

  • jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella
  • pohjavettä vaarantavien aineiden, kuten öljyn varastointi ja säiliöiden tarkastukset
  • jätteiden käsittely, mm. pieneläinten hautaaminen ja lannoitteiden levitys
  • ajoneuvojen pesu kiinteistöillä
  • alueiden kunnossapitotyöt

meluntorjunta tilapäisissä tapahtumissa tai töissä

Kiteen kaupungin uudet ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan 30.6.2014. Määräykset eivät kuitenkaan koske ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa.

Ympäristönsuojelumääräykset (pdf)
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut (pdf)
Hakemuslomake käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään (pdf)