Toimenpidelupa

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tulee hakea maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 126 §, 126 a § ja voimassa olevan Kiteen rakennusjärjestyksen mukaisille rakennustoimenpiteille. Kiteen rakennusjärjestyksessä on tarkempi luettelo toimenpiteiden luvanvaraisuudesta. Toimenpidelupaa haetaan samalla hakemuksella kuin rakennuslupaakin.

Tutustu ohjeisiin, tarkastusasiakirjoihin sekä muihin asiakirjoihin sivun alaosan valikoiden kautta.

Toimenpidelupa on haettava esimerkiksi seuraaville toimenpiteille:
 • Rakennelman rakentaminen
  • katoksen, eristämättömän ja vähäisesti varustellun talousrakennuksen rakentaminen kaava-alueella, kun rakennelman koko on 6 - 25 m²
  • kioski, myymäläkoju tms. alle 25 m²
  • kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen
 • Yleisörakennelma
  • urheilu- tai kokoontumispaikka kaava-alueella
  • asuntovaunualue tai vastaava
  • katsomo
 • Erillislaite
  • masto
  • piippu
  • varastointisäiliö
  • muistomerkki
  • suurehko antenni (halkaisija yli 2 metriä)
 • Vesirajalaite
  • suurehko kiinteä laituri
  • silta
  • muut rakennelmat, jotka olennaisesti vaikuttavat vesirajaan tai muuttavat sitä kuten aallonmurtaja, kanava tai vastaava
   • huomioitava, että voivat edellyttää myös aluehallintoviraston myöntämän vesilain mukaisen luvan
   • ELY-keskukseen on hyvä ottaa yhteyttä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa ELY-keskuksen lausunnon hankkeelle.
 • Maalämpöjärjestelmä
  • kaivo- tai maalämpöputkisto
 • Julkisivutoimenpide
  • kattomuodon muutos
  • rakennuksen julkisivun olennainen muutos (kaava-alue)
 • Kaupunkikuvajärjestely
  • muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset
 • Huoneistojärjestely
  • asuinrakennuksen yhdistäminen tai jakaminen

Rakennushankkeen keskeiset osapuolet

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Hakiessaan lupaa rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava kirjallisesti vähintään rakennushankkeen pääsuunnittelija sekä rakennussuunnittelija. Suunnittelijoilta on oltava kirjallinen suostumus (allekirjoitus) kyseiseen tehtävään. Suostumus voidaan täyttää lupahakemukseen tai erillisellä suostumuslomakkeella. Kirjallisen ilmoitukseen tulee sisällyttää suunnitttelijan/työnjohtajan suostumus tehtävään sekä tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Hankkeen työnjohtajat on hyväksytettävä ennen rakennustyön aloittamista. Rakennusvalvonta suosittelee hyväksyttämään vähintäänkin hankkeen vastaavan työnjohtajan jo lupavaiheessa.

Suunnittelu- ja työnjohtotehtäville on olemassa vaativuusluokat, joiden mukaan vastuuhenkilöiden kelpoisuusvaatimukset on määritelty. Erilaisten rakennushankkeiden suunnittelutehtävien ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat sekä henkilöiden pätevyysvaatimukset on annettu rakentamismääräyskokoelman ohjeissa: Rakentamismääräyskokoelma Suunnittelu ja valvonta.

Pätevä suunnittelija tavanomaisissa kohteissa on koulutukseltaan rakennusmestari, rakennusinsinööri, rakennusarkkitehti tai arkkitehti. Suunnittelija kannattaa hankkia heti hankkeen alussa, jolloin hän voi vaikuttaa vielä hankkeen kustannuksiin ja toteutustapaan.

Huomaa, että suunnittelijoiden tai työnjohtajien vaihtumisesta kesken rakennushankkeen on ilmoitettava kirjallisesti rakennusvalvontaan. Jos rakennushankkeen suunnittelija tai työnjohtaja irtisanoutuu tehtävästään rakennustyö on keskeytettävä kunnes uusi henkilö on hyväksytetty rakennusvalvonnassa.

Toimenpidelupahakemus

Tutustu rakennusvalvonnan luvan hakemisohjeeseen.

Toimenpidelupahakemusta varten yleensä tarvittavat asiakirjat:

 1. Hakemus
  • Hakemukseen on oltava kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoitukset. Jos vain yksi omistaja allekirjoittaa hakemuksen, muilta omistajilta tulee olla hakijalle valtakirja.
  • Hakemuksessa on ilmoitettava vähintään hankkeen pääsuunnittelija sekä rakennussuunnittelija. Suunnittelijoiden tiedot ja suostumukset tehtävään (allekirjoitukset) voi tehdä hakemukseen tai erillisellä lomakkeella.
  • Jos hakijana on osakeyhtiö tai muu vastaava, hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys nimenkirjoitusoikeudesta sekä yhtiön sääntöjen mukainen päätös hankkeeseen ryhtymisestä.
 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta. Selvitykseksi käy esimerkiksi:
  • Lainhuuto (rakennusvalvonta voi ottaa lainhuudon 18,00 €:n hintaan; ilmoita tästä hakemuksessa)
  • Julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kauppa- tai lahjakirjan kopio, ellei lainhuutoa ole vielä.
  • Otteita voit ostaa maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta.
 3. Karttaote
  • Karttaote otetaan rakennusvalvonnassa.
 4. Rakentamista koskeva suunnitelma
  • Toimenpidelupa haetaan yleensä pääpiirustuksilla, joita ovat asemapiirustus, pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset sekä julkisivupiirustukset.
  • Suunnitelmien tulee olla arkistointikelpoisia.
  • Suunnitelmien tulee olla hankkeen vaativuustason mukaisen riittävän pätevän suunnittelijan tekemät.
  • Suunnitelmia tulee toimittaa 3 sarjaa mittakaavaan tulostettuina.
  • Erityissuunnitelmia voidaan edellyttää hankkeen mukaisesti. Erityissuunnitelmia ovat mm.:
   • maalämpöjärjestelmän suunnitelma
   • jätevesijärjestelmän suunnitelma
   • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnitelmat
   • ilmanvaihtosuunnitelmat
   • rakennesuunnitelmat.
 5. Naapureiden kuulemislomakkeet
  • Ellei hakija tee kuulemista, rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen ja perii taksan mukaiset maksut.
  • Rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 6. Tarvittaessa muita asiakirjoja
  • Osakeyhtiön, yhdistyksen, tms. päätös hankkeeseen ryhtymisestä
  • Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kun hakijana on yritys, yhdistys, asunto-osakeyhtiö,...
  • Kaavaote
  • Rakennetapaselostus
  • Naapureiden suostumuslomakkeet (jos rakennetaan liian lähelle rajaa; etäisyys riippuu kaavatilanteesta)
  • Vastaavan työnjohtajan lomake
  • Erityisalojen työnjohtaja lomakkeet
   • hankkeen mukaisesti; esimerkiksi ilmanvaihto-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet-, purkamistyö, muut rakentamisen kokonaisuudet, jotka edellyttävät erityisalan osaamista.

Lupahakemuksen käsittelyn jälkeen

Kun toimenpidelupa on käsitelty, hakijalle lähetetään päätös sekä rakennusvalvontataksan mukainen lasku toimenpideluvan käsittelemisestä. Päätöksessä on määrätty lupaehdot, tarvittavien työnjohtajien hyväksyttäminen sekä hankkeen edellyttämät rakennusvalvonnan katselmukset. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämisestä. Toimenpideluvalla myönnetylle hankkeelle on pidettävä vähintäänkin loppukatselmus. Toimenpidelupien katselmukset suorittaa pääsääntöisesti rakennustarkastaja. Katso tarkemmat ohjeet ohje luvan saajalle sekä katselmusten suorittamista varten rakennusvalvonnan katselmukset sivulta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että rakennustyömaalla ylläpidetään rakennustyön tarkastuasiakirjaa (MRL 150 f §). Rakennushankkeen vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään ajan tasalla. Myös rakennustyövaiheiden tarkastaminen kuuluu yleensä työnjohtajan tehtäviin. Tutustu tarkastusasiakirjoihin sivun alaosasta.

 

Jätevesijärjestelmän rakentaminen/kunnostaminen

Jätevesijärjestelmän kunnostaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista rakennusvalvonnasta. Jätevesijärjestelmän kunnostus kannattaa aloittaa kartoittamalla olemassa olevan jätevesijärjestelmä. Jos rakennus, jossa jätevedet syntyvät sijaitsee pohjavesi-alueella tai ranta-alueella (100 m) rantaviivasta, niin kiinteistöä koskee ympäristösuojelulain mukainen velvoite jätevesijärjestelmän kunnostamisesta. Näillä alueilla jätevesijärjestelmien on pitänyt täyttää jätevesiasetuksen mukaiset vaatimukset 30.10.2019 mennessä.

Maksutonta ja puolueetonta neuvontaa on saanut Pohjois-Karjalassa esimerkiksi Jässi-Jätevesihankkeen neuvonnan kautta. Hanke on päättynyt 31.12.2019, mutta hankkeen Internet-sivujen kautta löytyy yleistä tietoa jätevesien käsittelystä: www.jatevesihanke.fi/pohjois-karjala/neuvonta .

Tutustu myös Kiteen ympäristönsuojelun Internet-sivuihin: www.kitee.fi/jatevedet-haja-asutusalueella. 

Huomaa, että jos kyseinen kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen hyväksytyllä toiminta-alueella eikä järjestelmä täytä ympäristönsuojelulain mukaisia puhdistusvaatimuksia, tulee kiinteistö lähtökohtaisesti liittää vesi- ja/tai viemäriverkostoon. Lue tarkemmin: Jätevedet vesihuoltolaitosten toiminta-alueella.

Tutustu jätevesijärjestelmän toimenpidelupa-ohjeeseen tästä.

Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemuksen asiakirjat:

 1. Hakemus
 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (1 kpl)
 3. Karttaote
  • karttaote otetaan rakennusvalvonnassa.
 4. Jätevesijärjestelmän suunnitelma (3 kpl)
 5. Jätevesijärjestelmä käyttö- ja huolto-ohjeet (3 kpl)
 6. Kiinteistön vesi- ja viemälaitteiston (kvv) työnjohtaja hakemus/ilmoitus
 7. Naapureiden kuulemislomakkeet
 8. Tarvittaessa muita asiakirjoja
  • osakeyhtiön, yhdistyksen, tms. päätös hankkeeseen ryhtymisestä
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kun hakijana on yritys, yhdistys, asunto-osakeyhtiö,...
  • kaavaote
  • rakennustapaselostus
  • naapureiden suostumuslomakkeet (jos rakennetaan liian lähelle rajaa; etäisyys riippuu kaavatilanteesta)

Jätevesijärjestelmän lupapäätöksessä määrätään tapauskohtaisesti lupaehdot ja pidettävät viranomaiskatselmukset. Jätevesijärjestelmien toimenpideluvat edellyttävät vähintääkin loppukatselmuksen pitämistä. Jätevesijärjestelmien tapauksissa on varmistettava, että loppukatselmukseen on täytetty jätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja. Rakennustyövaiheiden tarkastaminen kuuluu yleensä työnjohtajan tehtäviin.Tarkastusasiakirjan voi ladata alapuolella olevasta valikosta.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA