Vanhat metsät

Vanhat metsät

Luonnonsuojelullisesti arvokkaan vanhan metsän puusto on yleensä ylittänyt metsätaloudellisesti suositeltavan uudistusiän. Puusto vanhassa metsässä on usein eri kokoista ja muodostunut useammasta latvuskerroksesta ja puulajista, tai on myöhäisen sukkessiovaiheen kuusikko. Vanhuuden tai puuston oman kilpailun seurauksena puustossa on runsaasti luonnonpoistumaa ja puissa vikaisuutta sekä usein runsaasti päällyskasvillisuutta.

 Kohteen merkitystä lisäävät:
• vallitsevaa puustoa vanhemmat ylispuut
• runsas ikääntynyt lehtipuusto
• haavan, raidan tai ns. jalojen lehtipuiden esiintyminen
• palokoropuiden ja palokantojen esiintyminen
• rehevyys, kosteus ja korpilaikkuisuus sekä
• uhanalaisten lajien esiintyminen.

Kiteellä vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvat Sopenkorpi ja Makonniemi.

Sopenkorpi

Sopekkeen tervaleppäkorpi on Kiteen keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva monipuolinen, laajahko suo- ja metsäalue, jonka pinta-ala on 37 ha. Alueella on vanhaa havu-lehtipuusekametsää, lehtipuuvaltaista metsää, puustoisia soita sekä varsin märkää metsäluhtaa. Pääpuulajit ovat koivu ja haapa ja suon reuna-alueilla kasvava tervaleppä. Linnustoon kuuluvat mm. lehtopöllo, palokärki ja varpushaukka.

Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja  Suomen Natura 2000-verkostoon.

Makonniemi

Makonniemen metsä sijaitsee Ätäskön rannalla ja sen pinta-ala on noin 15,1 ha. Metsä on pääosin tuoretta kangasta, jossa esiintyy paikoin soistumia. Puusto on kuusivaltaista, mutta seassa on myös runsaasti vanhoja lehtipuita, koivua ja haaparyhmiä. Kuollutta pysty- ja maapuuta on paikoitellen paljon. Alue on ollut aiemmin metsälaitumena, mikä on paikoin jättänyt avoimen ilmeen metsäkuvaan. Metsätalouden merkit puolestaan näkyvät yksittäisten vanhojen kantojen muodossa. Alueen huomionarvoiseen lajistoon kuuluvat liito-orava, palokärki ja pohjantikka.

Makonniemi on kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja Suomen Natura 2000-verkostoon.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute