Purkamislupa / Purkamisilmoitus

Purkamislupa / Purkamisilmoitus

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa. Lupa voidaan myöntää erillisenä purkamislupana tai rakennusluvan yhteydessä. Jos lupaa ei tarvita, on tehtävä purkamisilmoitus.

Rakennuksen purkamisesta on aina kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvonta tarkistaa onko purkamista varten haettava purkamislupa vai onko purkamisilmoitus riittävä.

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkulupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- / tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Purkamislupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat. Purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita hakea erikseen, jos purkaminen on käsitelty voimassa olevassa rakennusluvassa. Tällöin rakennuslupahakemukseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset purkamisesta, kuten esimerkiksi selvitys purkujätteiden käsittelystä.

Kaavatilanne

Tutustu voimassa oleviin kaavoihin kaavoituksen nettisivuilta tai Karttapalvelun avulla.

Ennen purkamisilmoituksen/-hakemuksen täyttämistä

Tutustu seuraaviin tietolähteisiin purkamisesta

Ympäristöministeriön purkamisen verkkosivusto

Purkutyön pikaopas työn tilaajille 

Asbesti

Huomaa, että asbestilainsäädäntö edellyttää, että käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Velvoite koskee myös korjausrakentamista. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että purkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka, jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa.

Asbestikartoituksen tekijällä on oltava kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen. Kartoittajan tulee olla riittävän perehtynyt asbestiin käyttöön rakentamisessa, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen.

Lisätietoa asbestista työsuojelun verkkopalvelusta.

Purkamisilmoituksen tekeminen / purkamisluvan hakeminen

Purkuilmoitukseen/lupahakemusta varten on yleensä oltava seuraavat asiakirjat:

 1. Purkamisilmoitus/purkamislupahakemus
  • Hakemukseen on oltava kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoitukset. Jos vain yksi omistaja allekirjoittaa hakemuksen, muilta omistajilta tulee olla hakijalle valtakirja.
  • Jos hakijana on osakeyhtiö tai muu vastaava, hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys nimenkirjoitusoikeudesta sekä yhtiön sääntöjen mukainen päätös hankkeeseen ryhtymisestä.
 2. Selvitys rakennuspaikan sekä rakennuksen omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl.
  • Rakennuslupahakemuksen yhteydessä on osoitettava, että luvan hakija hallitsee rakennuspaikkaa ja hänellä on myös purettavan rakennuksen hallinta.
  • Selvitykseksi käy esimerkiksi yksi seuraavista:
   • Lainhuuto (Rakennusvalvonta voi ottaa lainhuudon 18,00 €:n hintaan; ilmoita tästä hakemuksessa)
   • Julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kauppa- tai lahjakirjan kopio, ellei lainhuutoa ole vielä.
  • Otteita voit ostaa maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta.
 3. Asemapiirustus, johon purettava rakennus on merkitty (3 sarjaa)
  • Haja-asutusalueilla riittää karttaote, josta ilmenee purettava rakennus sekä kiinteistötunnus ja rajat.
 4. Naapureiden kuulemislomakkeet
  • Tehdään purkamisilmoituksissa ja -luvissa tapauskohtaisen harkinnan mukaan: asemakaava-alueilla naapureiden kuuleminen on tehtävä aina.
  • Ohjeena, että hakija tekee kuulemisen aina.
  • Jos todetaan, että kuuleminen tulee tehdä ja hakija itse ei tee kuulemista, rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen ja perii taksan mukaiset maksut. Rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 5. Selvitys purkujätteestä. Täytä lomake.
 6. Purkutöiden vastaavan työnjohtajan hakemus.
  • Tarkastellaan hankkeen vaativuuden mukaisesti.
 7. Tarvittaessa muut selvitykset
  • valtakirja
  • valokuvat
  • haitta-ainekartoitus
  • asbestikartoitusraportti
  • purkusuunnitelma

Purkamisilmoituksen/purkamisluvan käsittelyn jälkeen

Kun purkamisilmoitus/purkamislupa on käsitelty, hakijalle lähetetään päätös/ilmoitus käsittelystä yleensä postitse. Päätöksessä on ilmoitettu edellytykset ja muut toimenpiteet purkamisen suorittamista varten. Purkamisluvan/purkamisilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Kun purkamistyö on suoritettu, rakennusvalvontaan on toimitettava ilmoitus rakennuksen poistumasta-lomake (RK9-lomake). Lomakkeen avulla rakennukset merkitään puretuiksi Kiteen rakennusvalvonnan rekisteristä. Purkamistieto lähetetään rakennusvalvonnasta digi- ja väestötietovirastolle ja rakennus merkitään puretuksi myös väestötietojärjestelmässä.

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA