Purkamislupa / Purkamisilmoitus

Purkamislupa / Purkamisilmoitus

Rakennuksen purkamisesta on aina kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvonta tarkistaa onko purkamista varten haettava purkamislupa vai onko purkamisilmoitus riittävä.

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkulupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- / tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat. Purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita hakea erikseen, jos purkaminen on käsitelty voimassa olevassa rakennusluvassa. Tällöin hakemukseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset purkamisesta, esimerkiksi selvitys purkujätteiden käsittelystä.

Ennen purkamisilmoituksen/-hakemuksen täyttämistä

Huomaa, että asbestilainsäädäntö edellyttää, että käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Velvoite koskee myös korjausrakentamista. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että purkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka, jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa.

Asbestikartoituksen tekijällä on oltava kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen. Kartoittajan tulee olla riittävän perehtynyt asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen.

Lisätietoa asbestista työsuojelun verkkopalvelusta.

Purkamisilmoituksen tekeminen / purkamisluvan hakeminen

Rakennuksen purkamisesta tulee ilmoittaa Purkuilmoitukseen/lupahakemusta varten on yleensä oltava seuraavat asiakirjat:

 1. Purkamisilmoitus/purkamislupahakemus
 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta.
  • Julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kauppa- tai lahjakirja, ellei lainhuutoa ole vielä.Otteita voit ostaa maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta. Myös rakennusvalvonta voi ottaa lainhuudon 18,00 €:n hintaan.
 3. Karttaote
  • Karttaote otetaan rakennusvalvonnassa
 4. Pääpiirustukset purettavasta rakennuksesta, 3 sarjaa
  • pienistä rakennuksista ja rakennelmista on oltava vähintään asemapiirustus, johon purettavat rakennukset on merkitty.
 5. Naapureiden kuulemislomakkeet
  • Tehdään purkamisilmoituksissa ja -luvissa tapauskohtaisen harkinnan mukaan
  • Ohjeena, että hakija tekee kuulemisen aina.
  • Jos todetaan, että kuuleminen tulee tehdä ja hakija itse ei tee kuulemista, rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen ja perii taksan mukaiset maksut.
  • rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 6. Selvitys purkujätteestä. Täytä lomake.
 7. Purkutöiden vastaavan työnjohtajan hakemus tarvittaessa.
 8. Tarvittaessa muut selvitykset
  • valokuva
  • haitta-ainekartoitus
  • asbestikartoitusraportti
  • purkusuunnitelma

Purkamisilmoituksen/purkamisluvan käsittelyn jälkeen

Kun purkamisilmoitus/purkamislupa on käsitelty, hakijalle lähetetään päätös/ilmoitus käsittelystä yleensä postitse. Päätöksessä on ilmoitettu edellytykset ja muut toimenpiteet purkamisen suorittamista varten. Purkamisluvan/purkamisilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Kun purkamistyö on suoritettu, rakennusvalvontaan on toimitettava ilmoitus rakennuksen poistumasta-lomake (RK9-lomake). Lomakkeen avulla rakennukset merkitään puretuiksi Kiteen rakennusvalvonnan rekisteristä. Purkamistieto lähetetään rakennusvalvonnasta maistraatille ja rakennus merkitään puretuksi myös väestötietojärjestelmässä.

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA