Hankkeet

BIOTER- Puhoksen bioterminaalin investointihanke (J10717)

Hanke on EU-osarahoitteinen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt rahoituksen JTF- oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Myönnetyn tuen määrä on 70 %. Hankeen kustannusarvio on 5 550 020 €. Kustannukset sisältävät investoinnit, viestinnän ja hallinnoinnin kuluja. Toteutusaika 1.1.2024-31.5.2026. Hanketta hallinnoi Kiteen kaupunki.

Puhoksen teollisuusalueelle rakennetaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen multimodaalinen Bioterminaalikokonaisuus, jota voivat hyödyntää kaikki toimijat tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti. Puhoksen kehittyvä, osittain jo kansainvälinen toimintaympäristö ja kasvava toimitilakysyntä tarvitsee toimivan multimodaalisen bioterminaalialueen.

Hanke kohdistuu kunnan perusrakenteiden investointeihin; raiteisto- ja satamainfraan, tiestöön, logistiikan operointialueisiin sekä tavaran käsittely ja varastointi rakenteisiin. Rahoituksen avulla terminaali on mahdollista rakentaa kokonaisuutena, näin saadaan paras lopputulos palvelemaan alueella olevia ja sijoittuvia yrityksiä. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Kiteen kaupungin omistamille maa-alueille.

Hankkeen tuloksena rakennetaan multimodaalinen bioterminaalikokonaisuus, jossa on valmiina raide- ja satamainfrastruktuuri, operointialueet, kunnostetut tiestöt sekä bioterminaalialue.

TYÖPAKETTI 1: BIOTERMINAALIN RAKENTAMINEN PUHOKSE TEOLLISUUSALUEELLE

Toimenpide 1: Maa-alueen rakentaminen ja päällystystyö

Bio-, puutuoteterminaalin rakentaminen Puhoksen teollisuus- ja satama-alueelle, jossa käsitellään, välivarastoidaan ja jatkojalostetaan sekä edelleen toimitetaan mm. raaka- ja energiapuuta, kierrätyspuuta ja -materiaaleja, haketta sekä kasvualusta materiaaleja.

TYÖPAKETTI 2: RAKENNETAAN SATAMAN-ALUEEN LOGISTIIKKAINFRA

Toimenpide 1: Teollisuustien rakentaminen

Tiestö ja valaistus rakennetaan tiestön yleissuunnitelman mukaisesti Teollisuustien koko matkalta.

Toimenpide 2: Satamantulotie

Tien kunnostus ja sataman operointialue asfaltoidaan ja rakennetaan valaistus

Toimenpide 3: Sataman pistoraiteen rakentaminen

Pistoraiteen rakentaminen erillisen raiteiston rakentamissuunnitelman mukaisesti.

TYÖPAKETTI 3: TIEDOTUSKYLTIT JA VIESTINTÄ

Toimenpide 1: Tienvarsikyltti

Toimenpide 2: Hankerollup

Toimenpide 3: Viestintä ammattilehdissä

Bioterminaalin käyttäjiä ovat puu- ja bio- sekä kierrätyspuutuotteiden toimittajat, lämpölaitokset, energiayhtiöt, metsäalan jalostusyritykset, varustamot sekä logistiikka- ja satamaoperaattorit.  Uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän 10 kpl, välillinen vaikutus arvioidaan olevan 30 työpaikkaa. Laivan lastaukset odotetaan kasvavan kolmesta laivasta kymmeneen laivaan/ vko, pistoraiteen valmistuttua alkuvaiheen rahtimäärät ovat kaksi kokojunaa/ vko.

3–5 vuoden aikajänteellä yritysinvestoinnit koneisiin, laitteisiin ja tuotannon rakenteisiin ovat 2–3 Meur. Yritysten toimitilamuutosinvestoinnit liittyen puuperäisten tuotteiden jatkojalostukseen 30 Meur ja yritysten aurinkoenergiapuistoinvestoinnit (6 MW ja 5 MW) 3,5 Meur.

Bioterminaalin infrastruktuurin rakentaminen varmistaa toimivat logistiset yhteydet ja yritysten monipuolisen raaka-aine saannin sekä mahdollistaa kilpailukykyisen ja kansainvälisen toimintaympäristön rakentumisen Puhokseen.

Nykyaikainen toimiva ja multimodaalinen toimintaympäristö mahdollistaa uusien yritysten sijoittumisen sekä innovatiivisten uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisen. Monipuolistuva yritystoiminta lisää työpaikkoja. Moderni uusiutuvan energian ja kierrätysmateriaalien sekä vähäpäästöisen logistiikan terminaalialue edistää vihreän siirtymän tavoitteita.

Globaalissa toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset on huomioitu hankkeessa huoltovarmuuden näkökulmasta.

Hanke on Kiteen kaupungin strategian mukainen, vastaa POKAT 2025- ohjelmaa ja alueellisen siirtymäsuunnitelman tavoitteiden toteutumista sekä huomioi Älykkään erikoistumisen toimenpiteet.

Hankkeen yhteyshenkilö:

Kuntatekniikan päällikkö

Mika Niskanen

040 105 1204

mika.niskanen@kitee.fi

BIOTER- kestävien ja innovatiivisten ratkaisuiden kehittäminen- hanke (J10718)

Hanke on EU-osarahoitteinen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt rahoituksen JTF- oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Myönnetyn tuen määrä on 80 %. Hankeen kustannusarvio on 277 521 €. Toteutusaika 1.2.2024-31.5.2026. Hanketta hallinnoi Kiteen kaupunki.

Puhoksen teollisuusalueelle rakennetaan bioterminaalikokonaisuutta, BIOTER- Puhoksen bioterminaalin investointihankkeen avulla. Hanke on EU-osarahoitteinen ja rahoitetaan JTF-rahastosta. Tuki investoinneille on 70 %.

Pelkällä infrastruktuuriin panostamalla toimintaa ei saada monipuolistettua, edistettyä yritysten kasvua ja kehitettyä toimintaa vihreän taloutta tukevaksi. Bioterminaalia pitää kehittää ja jatkojalostaa toimintoja. Tulee monipuolistaa toiminta- ja tuotantomenetelmiä mm. logistiikan, biometsätalouden, kierrätyksen ja näiden raaka-aineiden jatkojalostuksessa sekä kuljetus- ja toimitusketjuissa.

BIOTER-kestävien ja innovatiivisten menetelmien kehittäminen- hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on, että Puhoksen bioterminaali ja teollisuusalue kiinnostaa yrityksiä sijoittumaan, hyödyntämään ja kehittämään tulevaisuuden vihreän teollisuuden ja logistiikan ekosysteemiä, joka hyödyntää älykkään infran ja uusiutuvan energian ratkaisuja toiminnassaan. Jo olemassa olevien ja sijoittuvien yritysten toiminta kasvaa ja monipuolistuu. Yritykset työllistävät uusia työntekijöitä ja säilyttävät jo olemassa olevat työpaikat. Bioterminaalilla on tunnistettava nykyaikainen ja kestävää kehitystä kuvaava brändi.

TYÖPAKETTI 1: TOIMINTA- JA TUOTANTOMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

Toimenpide 1: Innovaatioekosysteeminen rakentaminen

Työpaketissa kootaan ja rakennetaan innovaatioekosysteemi, jonka tarkoituksen on tuottaa tietoa alueen yritysten ja toimintaympäristön kehittämistoimenpiteiden tueksi.

Toimenpide 2: Älykkään infran mahdollisuuksien kartoittaminen

Kartoitetaan Älykkään infran mahdollisuuksia, selvitetään älykäs vesi-, raide ja maantieliikenne, älykäs satamatoiminta ja älykäs bioterminaalitoiminta.

Toimenpide 3: Työpajatoiminta bioterminaalitoiminnan kehittämiseksi

Työpajatoiminta: Työpajojen teemoina on, mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen, toimialojen synergiat, toiminnan tehostaminen ja toiminnan monipuolistaminen.

Rakennetaan bioterminaalille toimintamalli.

Toimenpide 4: Bioterminaalitoiminnan kehittäminen

Laaditaan bio-, puu- ja kierrätysmateriaalien jatkojalostusmahdollisuudet bioterminaalitoiminnassa ja sen lisäarvontuottajana selvitys.

Kehitetään bioterminaalitoimintaa saatujen tietojen ja mallien avulla kohti vihreää siirtymää tukevaa logistiikka ja teollista toimintaa.

Järjestetään seminaari uuden bioterminaalin toimintamallista, potentiaalista sekä älykkään infran vaikutuksista.

 

TYÖPAKETTI 2: BIOTERMINAALIKONSEPTIN LAATIMINEN

Toimenpide 1: selvitysten ja analyysien laatiminen

Laaditaan strategia. Kuvataan asemointi markkinoille ja laaditaan raportit analyyseistä ja selvityksistä. (SWOT, strateginen bisnes alue (SBA)- analyysi, kilpailu- ja kilpailija-analyysi)

Tutustutaan kahdeksaan saman tyyppiseen toiminta-alueeseen. Tietoja hyödynnetään brändin rakentamisessa.

Toimenpide 2: Työpajatoiminta ja konseptointiin ja brändäykseen

Ensimmäisessä työpajassa etsitään toimijanäkökulmaa yritysten keskuudesta, mietitään ja visioidaan alueen imagoa ja kilpailutilannetta. Toisessa esitellään lopputulos ja saadaan toimijoilta kommentit ja korjausehdotukset. Tuloksena lopulta tunnistettava bioterminaalibrändi.

Hankkeen tuloksena alueelle sijoittuu yrityksiä, jotka työllistävät 10 henkilöä, 2 yritystä monipuolistaa omia toiminta- tai tuotantomenetelmiä, alue tunnetaan hyvänä sijoittumis- ja benchmarking- kohteena, bioterminaalilla on tunnistettava brändi, yrityksille on tuotettu tietoa älykkään infran mahdollisuuksista ja niiden käyttöönotosta ja teknologioista, innovaatioekosysteemin kautta luotu yritysverkosto kehittää toimintaa myös hankkeen päätyttyä.

Hankkeella tuetaan Kiteen kaupungin strategiaa, jossa yhtenä kehittämisen kärkenä on Puhoksen teollisuusalueen kehittäminen

Projektipäällikkö:

Birgitta Väisänen

040 120 6787

birgitta.vaisanen@kitee.fi

Puhoksen liikennejärjestelmän kehittämissuunitelmahanke

1.2.2023- 30.4.2024

Kustannusarvio 199 983 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 50 %

Hanke on Euroopan unionin osarahoitteinen, tuen myöntäjä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Hankkeessa laaditaan Puhoksen teollisuusalueelle kaikkia kuljetusmuotoja palveleva liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma, joka tähtää alueen kestävän logistiikkainfran rakentamiseen ja uudistamiseen, alueen elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden sekä multimodaalisuuden lisääntymiseen.

Kokonaisuus koostuu Satamaraiteen ratasuunnitelmasta, rakennussuunnitelmasta ja maapohjatutkimuksista sekä teollisuusalueen teiden yleis- ja rakennussuunnitelmista, joista laaditaan Teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma. Suunnitelmat sisältävät investointien kustannusarviot. Kiteen kaupunki hyödyntää kehittämissuunnitelmaa infran rakentamisen aikataulutuksessa ja talousarvion laadinnassa.

Tavoitteena logistiikkainfran rakentaminen suunnitelman mukaisesti.

Hankkeella edistetään maakunnallista ja ylimaakunnallista yhteistyötä toimitus-, kuljetus- ja hankintaketjujen osalta sekä luodaan edellytyksiä uusien markkinoiden ja raaka-aineiden saavutettavuudelle.

Puhoksen teollisuusalueella toimii 12 yritystä, 1 uusi yritys aloittaa toimintansa keväällä 2023. Uusien toimijoiden kanssa neuvotellaan sijoittumisesta alueelle. Yritysten sijoittumispäätöksiin vaikuttaa raaka-aineiden saatavuus, markkinoiden sekä tuotantolaitosten saavutettavuus sekä toimiva logistiikka.

Satamaoperaattorin tavoitteena on saada satamatoiminta kehittymään ja tavaravirrat kasvamaan. Satamassa operoidaan 1–2 laivaa viikossa. Satamaraiteen rakentaminen tuo alueelle kilpailuetua muihin sisävesisatamiin verrattuna, parantaa yritysten toimintaympäristöä ja saavutettavuutta. Maantiekuljetusten siirtyminen raide- ja vesitiekuljetuksiin vaikuttaa tieverkoston kunnossapitotarpeeseen ja edistää vähäpäästöisten kuljetusmuotojen käyttöä.

Tieverkoston muutos- ja kunnostustyöt parantavat työturvallisuutta. Suunnitelmaan sisällytetyt toimenpiteet edistävät kaikkien kuljetusmuotojen yhteen sovittamista sekä vähentää liikenteen päästöjä.

Alueen yritykset voivat hyödyntää tuloksia omissa kehittämissuunnitelmissa.

Alueen houkuttelevuus kasvaa toimivan logistiikka infran ja saavutettavuuden ansiosta. Sisävesiliikenteen tavaravirtoja voidaan hyödyntää paremmin laajemmalla vaikutusalueella.

Pre Act – Muutos on mahdollisuus

Pre Act – Muutos on mahdollisuus -hanke on tarkoitettu Keski-Karjalan alueen mikro- ja pk-yrittäjille, yritysten henkilöstölle ja johdolle sekä itsensä työllistäjille, joiden toimintaan korona-pandemiatilanne on vaikuttanut haitallisesti.
Tavoitteena on osallistuvien yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden liiketoimintaosaamisen, ennakointivalmiuksien ja muutoskyvykkyyden kehittäminen ja kasvattaminen. Hankkeessa tuodaan yrityksille tietoon uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita, toimintamalleja ja liikeideoita sekä arjen työkaluja toiminnan suunnitteluun, ohjaukseen, mittaukseen ja seurantaan.

Osaamisen kehittämisen näkökulmasta tavoitteena on lisätä: 
1. Digitaalisia taitoja ja digitaalisuuden hyödyntämistä liiketoimintaprosesseissa 
2. Johtamisosaamista päivittäistoiminnoissa ja muutos-/kriisitilanteissa 
3. Työhyvinvointia tuloksellisuuden, jaksamisen ja työn mielekkyyden kasvattamiseksi 

Hankkeen palvelut:
Hankkeessa tarjotaan kohderyhmälle asiantuntijapalveluita ja valmennusta. Lisäksi järjestetään avoimia koulutuksia, tilaisuuksia ja esittelyjä eri teemoista ja työkaluista. 

JOHDA YRITYSTÄSI JA ITSEÄSI - Johtamisvalmennus pienelle yritykselle 
Johda itseäsi, hallitse aikaasi! Yritysvalmennus
Yrityksen johtamis- ja liiketoiminnan osaamisen asiantuntijapalvelut
Digitaalinen markkinointi ja markkinoinnin analytiikka digityöpajat
Digiasiantuntijan asiantuntijapalvelut
Yrittäjän hyvinvointivalmennus
Yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut em. teemoista
Kaikille avoimet koulutukset ja tilaisuudet

Hanketta toteutetaan 1.8.2021 - 31.8.2023.
Hanketta rahoittavat Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Keski-Karjalan kunnat.

Projektipäällikkö Päivi Kipinoinen, 040 770 4938, paivi.kipinoinen@kitee.fi       

Tietosuojaseloste Ilmoittautumiset

Video hankkeesta löytyy tästä

Pk-yrityksille kasvua teollisista ekosysteemeistä -hanke

Keski-Karjalan teollisuus-, logistiikka- ja palvelualueiden liiketoimintaympäristön kehittäminen, uusyrityshankinta ja tehostettu viestintä pk-yritysten kasvun tukena.

Hankkeessa keskitytään kahteen työpakettiin, joiden keskiössä ovat liiketoimintaympäristön suunnitelmien laatiminen, tehostettu viestintä ja uusyrityshankinta. 

Hankkeessa etsitään keinoja ja uusia toteutustapoja edesauttaa alueen yritysten liiketoimintaympäristön kehittymistä Keski-Karjalassa. 

Kehittämisen kohteina ovat Tohmajärven ja Puhoksen alueen teollisuus-, logistiikka- ja palvelualojen liiketoimintaympäristöt.

Kohdealuille tarvitaan uutta yritystoimintaa, uusia työpaikkoja ja yritysten toimintaedellytysten parantamista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi laadittavat suunnitelmat ja viestintämalli auttavat uusyrityshankinnassa, alueelle saadaan uusia yrityksiä vahvistamaan jo olemassa olevaa yritystoimintaa sekä nykyisten pk-yritysten toimintaedellytykset kasvavat.

Liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelma tuo alueen markkinoinnille uskottavuutta. Se antaa mahdollisuudet kehittää aluetta haluttuun ja olemassa olevaa yritystoimintaa tukevaan suuntaan. Edistetään mm. hiilineutraalisuuden tavoitteita.

Kohdealueiden liiketoimintainfran kehittäminen, suunnittelu ja tehokas tiedottaminen edesauttavat uusien yritysten ja työpaikkojen sekä investointien saamista alueelle, samalla kun jo olemassa oleva liiketoiminta kehittyy ja kasvattaa yhteistyöverkostoja.

Markkinoinnin tehostamisella ja uusilla monikanavaisilla viestintämalleilla saavutetaan paremmin investoijat, sijoittajat ja uudet yritykset. Markkinointimateriaaleja voivat hyödyntää kunnat, kehittämisorganisaatiot ja alueen yritykset omassa yritys- ja aluemarkkinoinnissa.

Toimenpiteet

Työpaketti 1. Liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelmat ja markkinointi
Puhoksen ja Tohmajärven teollisuus-, logistiikka- ja palvelualueiden liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelmien laadinta.
Havainnekuvat ja visualisointi kehittämisen kohteista.
Tehostettu viestintä, viestintämallin laadinta.

Työpaketti 2.Uusyrityshankinta ja invest in -toiminta
Yrityshankinnan toimenpiteet kehittämissuunnitelman mukaisesti.
 
Hankkeen määrälliset tavoitteet
100 invest in -kontaktia
10 toimijaa tutustuu alueisiin
3 sijoittuvaa yritystä
1 uusi yritys
1 yritysverkosto
 
Hanketta A78702 toteutetaan 1.5.2022-31.12.2023 ja sen budjetti on 225 000 €. Rahoituksessa on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Euroopan aluekehitysrahaston osuus 80 % ja KETI-kuntien 20 %.

Ota yhteyttä: Birgitta Väisänen, 040 120 6787, birgitta.vaisanen@kitee.fi

Katso video Puhoksen teollisuus- ja satama-alueesta. Videon löydät tästä

Videon Tohmajärven Tikkalasta (Sukkela Business Center) löydät tästä

 

Pakastekuivauslaitos Pohjois-Karjalaan (PAKU) yritysryhmähanke (11/2021-12/2023)

Hankkeessa selvitetään ja valmistellaan Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan pakastekuivauslaitoksen perustamisen edellytyksiä Pohjois-Karjalaan.
Suomessa tai Pohjoismaissa ei ole lainkaan teollisen mittakaavan pakastekuivauslaitosta. Mahdollisia liiketoiminta-alueita pakastekuivaukselle ovat mm. marjat ja luonnontuotteet sekä elintarvikkeet, kosmetiikka ja lääketeollisuus. Pohjois-Karjala olisi luonnollinen sijainti laitokselle, sillä alueella on paljon marjojen viljelyä sekä luonnontuotteiden keräilyä. Laitos kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle raaka-aineen toimittajia logistiikkakustannusten minimoimiseksi.
Pakastekuivausmenetelmällä luodaan raaka-aineille korkeaa lisäarvoa. Laadukkaalla pakastuskuivausmenetelmällä tuotteen ulkonäkö, ravintoaineet ja aromit ovat lähellä alkuperäistä. Menetelmällä saavutetaan myös erinomainen säilyvyys. Suomessa on vain kokeiluun ja testaukseen soveltuvia pieniä pakastekuivureita ja pieneen tuotantoon soveltuvia laitteita. Tällä hetkellä useat yritykset Suomessa teettävät pakastekuivausta pääasiassa Virossa. Kotimaisille, puhtaista raaka-aineista laadukkaasti pakastekuivatuille tuotteille on kasvavaa kysyntää kotimaassa ja erityisesti kv-markkinassa. Pakastekuivattujen tuotteiden maailmanmarkkinan arvioidaan kasvavan 26.5 miljardilla dollarilla vuoteen 2024 mennessä. 

Pakastekuivattujen tuotteiden markkinan kasvun myötä uusia kuivauslaitoksia rakennetaan eri puolille Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Tarvitaan korkealaatuinen vaihtoehto raaka-aineen käsittelylle kotimaassa, jotta suomalaisten raaka-aineiden laadun säilyminen voidaan varmistaa. Samalla varmistetaan tuotteiden jalostusasteen nosto ja jalostusarvon jääminen kotimaahan. Investointi laitteisiin, tiloihin ja uudentyyppiseen jalostusmenetelmään on suuri, joten kannattavan liiketoiminnan edellytykset halutaan varmistaa. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat kiinnostuneet joko omien tuotteiden jalostusarvon nostamisesta pakastekuivaamalla ja/tai jatkojalostusprosessin kehittämisestä ja sen tuomista uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Yrittäjät haluavat selvittää kannattavan toiminnan lähtökohdat sekä mahdollisen toimintamallin ennen päätöksentekoa jatkosta ja toiminnan varsinaista käynnistämistä. 

Hanke on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään toimintamalli ja kannattavuus. Näiden selvitysten pohjalta hankkeeseen osallistuvat yritykset tekevät päätöksen laitosinvestoinnista. Toisessa vaiheessa valmistellaan yritystoimintaa, toteutetaan koeajoja ja tuetaan pakastekuivaustoimialan kehitystä.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 
Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Risto Hiltunen, puh. 050 303 1313.

Pakastekuivauslaitos Pohjois-Karjalaan -hankkeen päätösseminaari 20.11.23 klo 10-15

Pakastekuivauslaitos Pohjois-Karjalaan -hankkeen päätösseminaari 20.11.23 klo 10-15 Kiteesalissa (os. Koulutie 3)


Ilmoittautuminen (myös ruokarajoitteet) tarjoiluja varten osoitteeseen kaisa.lehtipuro@gmail.com 15.11. mennessä. Tilaisuuteen voi myös osallistua etänä Teamsin kautta. 
 
"Uusia mahdollisuuksia pakastekuivaamalla"
20.11.2023 kello 10.00-15.00
 
9.30 Aamukahvia tarjolla

10.00 Avaus, Pekka Hirvonen, Kiteen kaupunginjohtaja
- Ministeri Sari Essayahin videotervehdys
- Elintarvikkeita pelloilta ja metsistä, lähelle ja kauas, kansanedustaja Vesa Kallio: 
- Nordic Freeze Dry Oy:n kuulumiset, Timo Väänänen, NFD Oy
- Pakastekuivauksen mahdollisuuksia, Heli Pirinen, Idea Nature Oy

12-12.45 Lounas

- Pakastekuivaus elintarvikeviennin veturiksi, Hannu Tamminen & Päivi Karhunen
- Kokemuksia mansikan pakastekuivauksesta, Kalle Tervonen
- Tuottajaselvityksen tuloksia ja jatkot, Johanna Rinnekari, Pro Agria, 
-  Paku yritysryhmähanke, tulokset ja opit, Kaisa Lehtipuro, PAKU-hanke
- Loppukeskustelu

15.00 Tilaisuuden päätös, Risto HIltunen, Kiteen elinkeinopäällikkö

Tapahtumasta tehty tallenne löytyy tästä

PAKU-hankkeen päätösseminaarin materiaalit

Asiakirja- ja mediatiedostot

Bioter-materiaalit

Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma- hanke, materiaalit

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute