Hankkeet

Keti Oy:ltä siirtyneet hankkeet

 

Puhoksen liikennejärjestelmän kehittämissuunitelmahanke

1.2.2023- 30.4.2024

Kustannusarvio 199 983 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 50 %

Hanke on Euroopan unionin osarahoitteinen, tuen myöntäjä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Hankkeessa laaditaan Puhoksen teollisuusalueelle kaikkia kuljetusmuotoja palveleva liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma, joka tähtää alueen kestävän logistiikkainfran rakentamiseen ja uudistamiseen, alueen elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden sekä multimodaalisuuden lisääntymiseen.

Kokonaisuus koostuu Satamaraiteen ratasuunnitelmasta, rakennussuunnitelmasta ja maapohjatutkimuksista sekä teollisuusalueen teiden yleis- ja rakennussuunnitelmista, joista laaditaan Teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma. Suunnitelmat sisältävät investointien kustannusarviot. Kiteen kaupunki hyödyntää kehittämissuunnitelmaa infran rakentamisen aikataulutuksessa ja talousarvion laadinnassa.

Tavoitteena logistiikkainfran rakentaminen suunnitelman mukaisesti.

Hankkeella edistetään maakunnallista ja ylimaakunnallista yhteistyötä toimitus-, kuljetus- ja hankintaketjujen osalta sekä luodaan edellytyksiä uusien markkinoiden ja raaka-aineiden saavutettavuudelle.

Puhoksen teollisuusalueella toimii 12 yritystä, 1 uusi yritys aloittaa toimintansa keväällä 2023. Uusien toimijoiden kanssa neuvotellaan sijoittumisesta alueelle. Yritysten sijoittumispäätöksiin vaikuttaa raaka-aineiden saatavuus, markkinoiden sekä tuotantolaitosten saavutettavuus sekä toimiva logistiikka.

Satamaoperaattorin tavoitteena on saada satamatoiminta kehittymään ja tavaravirrat kasvamaan. Satamassa operoidaan 1–2 laivaa viikossa. Satamaraiteen rakentaminen tuo alueelle kilpailuetua muihin sisävesisatamiin verrattuna, parantaa yritysten toimintaympäristöä ja saavutettavuutta. Maantiekuljetusten siirtyminen raide- ja vesitiekuljetuksiin vaikuttaa tieverkoston kunnossapitotarpeeseen ja edistää vähäpäästöisten kuljetusmuotojen käyttöä.

Tieverkoston muutos- ja kunnostustyöt parantavat työturvallisuutta. Suunnitelmaan sisällytetyt toimenpiteet edistävät kaikkien kuljetusmuotojen yhteen sovittamista sekä vähentää liikenteen päästöjä.

Alueen yritykset voivat hyödyntää tuloksia omissa kehittämissuunnitelmissa.

Alueen houkuttelevuus kasvaa toimivan logistiikka infran ja saavutettavuuden ansiosta. Sisävesiliikenteen tavaravirtoja voidaan hyödyntää paremmin laajemmalla vaikutusalueella.

Pre Act – Muutos on mahdollisuus

Pre Act – Muutos on mahdollisuus -hanke on tarkoitettu Keski-Karjalan alueen mikro- ja pk-yrittäjille, yritysten henkilöstölle ja johdolle sekä itsensä työllistäjille, joiden toimintaan korona-pandemiatilanne on vaikuttanut haitallisesti.
Tavoitteena on osallistuvien yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden liiketoimintaosaamisen, ennakointivalmiuksien ja muutoskyvykkyyden kehittäminen ja kasvattaminen. Hankkeessa tuodaan yrityksille tietoon uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita, toimintamalleja ja liikeideoita sekä arjen työkaluja toiminnan suunnitteluun, ohjaukseen, mittaukseen ja seurantaan.

Osaamisen kehittämisen näkökulmasta tavoitteena on lisätä: 
1. Digitaalisia taitoja ja digitaalisuuden hyödyntämistä liiketoimintaprosesseissa 
2. Johtamisosaamista päivittäistoiminnoissa ja muutos-/kriisitilanteissa 
3. Työhyvinvointia tuloksellisuuden, jaksamisen ja työn mielekkyyden kasvattamiseksi 

Hankkeen palvelut:
Hankkeessa tarjotaan kohderyhmälle asiantuntijapalveluita ja valmennusta. Lisäksi järjestetään avoimia koulutuksia, tilaisuuksia ja esittelyjä eri teemoista ja työkaluista. 

JOHDA YRITYSTÄSI JA ITSEÄSI - Johtamisvalmennus pienelle yritykselle 
Johda itseäsi, hallitse aikaasi! Yritysvalmennus
Yrityksen johtamis- ja liiketoiminnan osaamisen asiantuntijapalvelut
Digitaalinen markkinointi ja markkinoinnin analytiikka digityöpajat
Digiasiantuntijan asiantuntijapalvelut
Yrittäjän hyvinvointivalmennus
Yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut em. teemoista
Kaikille avoimet koulutukset ja tilaisuudet

Hanketta toteutetaan 1.8.2021 - 31.8.2023.
Hanketta rahoittavat Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Keski-Karjalan kunnat.

Projektipäällikkö Päivi Kipinoinen, 040 770 4938, paivi.kipinoinen@kitee.fi       

Tietosuojaseloste Ilmoittautumiset

Video hankkeesta löytyy tästä

Pk-yrityksille kasvua teollisista ekosysteemeistä -hanke

Keski-Karjalan teollisuus-, logistiikka- ja palvelualueiden liiketoimintaympäristön kehittäminen, uusyrityshankinta ja tehostettu viestintä pk-yritysten kasvun tukena.

Hankkeessa keskitytään kahteen työpakettiin, joiden keskiössä ovat liiketoimintaympäristön suunnitelmien laatiminen, tehostettu viestintä ja uusyrityshankinta. 

Hankkeessa etsitään keinoja ja uusia toteutustapoja edesauttaa alueen yritysten liiketoimintaympäristön kehittymistä Keski-Karjalassa. 

Kehittämisen kohteina ovat Tohmajärven ja Puhoksen alueen teollisuus-, logistiikka- ja palvelualojen liiketoimintaympäristöt.

Kohdealuille tarvitaan uutta yritystoimintaa, uusia työpaikkoja ja yritysten toimintaedellytysten parantamista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi laadittavat suunnitelmat ja viestintämalli auttavat uusyrityshankinnassa, alueelle saadaan uusia yrityksiä vahvistamaan jo olemassa olevaa yritystoimintaa sekä nykyisten pk-yritysten toimintaedellytykset kasvavat.

Liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelma tuo alueen markkinoinnille uskottavuutta. Se antaa mahdollisuudet kehittää aluetta haluttuun ja olemassa olevaa yritystoimintaa tukevaan suuntaan. Edistetään mm. hiilineutraalisuuden tavoitteita.

Kohdealueiden liiketoimintainfran kehittäminen, suunnittelu ja tehokas tiedottaminen edesauttavat uusien yritysten ja työpaikkojen sekä investointien saamista alueelle, samalla kun jo olemassa oleva liiketoiminta kehittyy ja kasvattaa yhteistyöverkostoja.

Markkinoinnin tehostamisella ja uusilla monikanavaisilla viestintämalleilla saavutetaan paremmin investoijat, sijoittajat ja uudet yritykset. Markkinointimateriaaleja voivat hyödyntää kunnat, kehittämisorganisaatiot ja alueen yritykset omassa yritys- ja aluemarkkinoinnissa.

Toimenpiteet

Työpaketti 1. Liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelmat ja markkinointi
Puhoksen ja Tohmajärven teollisuus-, logistiikka- ja palvelualueiden liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelmien laadinta.
Havainnekuvat ja visualisointi kehittämisen kohteista.
Tehostettu viestintä, viestintämallin laadinta.

Työpaketti 2.Uusyrityshankinta ja invest in -toiminta
Yrityshankinnan toimenpiteet kehittämissuunnitelman mukaisesti.
 
Hankkeen määrälliset tavoitteet
100 invest in -kontaktia
10 toimijaa tutustuu alueisiin
3 sijoittuvaa yritystä
1 uusi yritys
1 yritysverkosto
 
Hanketta A78702 toteutetaan 1.5.2022-31.12.2023 ja sen budjetti on 225 000 €. Rahoituksessa on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Euroopan aluekehitysrahaston osuus 80 % ja KETI-kuntien 20 %.

Ota yhteyttä: Birgitta Väisänen, 040 120 6787, birgitta.vaisanen@kitee.fi
 

 

Pakastekuivauslaitos Pohjois-Karjalaan (PAKU) yritysryhmähanke (11/2021-12/2023)

Hankkeessa selvitetään ja valmistellaan Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan pakastekuivauslaitoksen perustamisen edellytyksiä Pohjois-Karjalaan.
Suomessa tai Pohjoismaissa ei ole lainkaan teollisen mittakaavan pakastekuivauslaitosta. Mahdollisia liiketoiminta-alueita pakastekuivaukselle ovat mm. marjat ja luonnontuotteet sekä elintarvikkeet, kosmetiikka ja lääketeollisuus. Pohjois-Karjala olisi luonnollinen sijainti laitokselle, sillä alueella on paljon marjojen viljelyä sekä luonnontuotteiden keräilyä. Laitos kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle raaka-aineen toimittajia logistiikkakustannusten minimoimiseksi.
Pakastekuivausmenetelmällä luodaan raaka-aineille korkeaa lisäarvoa. Laadukkaalla pakastuskuivausmenetelmällä tuotteen ulkonäkö, ravintoaineet ja aromit ovat lähellä alkuperäistä. Menetelmällä saavutetaan myös erinomainen säilyvyys. Suomessa on vain kokeiluun ja testaukseen soveltuvia pieniä pakastekuivureita ja pieneen tuotantoon soveltuvia laitteita. Tällä hetkellä useat yritykset Suomessa teettävät pakastekuivausta pääasiassa Virossa. Kotimaisille, puhtaista raaka-aineista laadukkaasti pakastekuivatuille tuotteille on kasvavaa kysyntää kotimaassa ja erityisesti kv-markkinassa. Pakastekuivattujen tuotteiden maailmanmarkkinan arvioidaan kasvavan 26.5 miljardilla dollarilla vuoteen 2024 mennessä. 

Pakastekuivattujen tuotteiden markkinan kasvun myötä uusia kuivauslaitoksia rakennetaan eri puolille Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Tarvitaan korkealaatuinen vaihtoehto raaka-aineen käsittelylle kotimaassa, jotta suomalaisten raaka-aineiden laadun säilyminen voidaan varmistaa. Samalla varmistetaan tuotteiden jalostusasteen nosto ja jalostusarvon jääminen kotimaahan. Investointi laitteisiin, tiloihin ja uudentyyppiseen jalostusmenetelmään on suuri, joten kannattavan liiketoiminnan edellytykset halutaan varmistaa. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat kiinnostuneet joko omien tuotteiden jalostusarvon nostamisesta pakastekuivaamalla ja/tai jatkojalostusprosessin kehittämisestä ja sen tuomista uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Yrittäjät haluavat selvittää kannattavan toiminnan lähtökohdat sekä mahdollisen toimintamallin ennen päätöksentekoa jatkosta ja toiminnan varsinaista käynnistämistä. 

Hanke on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään toimintamalli ja kannattavuus. Näiden selvitysten pohjalta hankkeeseen osallistuvat yritykset tekevät päätöksen laitosinvestoinnista. Toisessa vaiheessa valmistellaan yritystoimintaa, toteutetaan koeajoja ja tuetaan pakastekuivaustoimialan kehitystä.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 
Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Risto Hiltunen, puh. 050 303 1313.

Pakastekuivauslaitos Pohjois-Karjalaan -hankkeen päätösseminaari 20.11.23 klo 10-15

Pakastekuivauslaitos Pohjois-Karjalaan -hankkeen päätösseminaari 20.11.23 klo 10-15 Kiteesalissa (os. Koulutie 3)


Ilmoittautuminen (myös ruokarajoitteet) tarjoiluja varten osoitteeseen kaisa.lehtipuro@gmail.com 15.11. mennessä. Tilaisuuteen voi myös osallistua etänä Teamsin kautta. 
 
"Uusia mahdollisuuksia pakastekuivaamalla"
20.11.2023 kello 10.00-15.00
 
9.30 Aamukahvia tarjolla

10.00 Avaus, Pekka Hirvonen, Kiteen kaupunginjohtaja
- Ministeri Sari Essayahin videotervehdys
- Elintarvikkeita pelloilta ja metsistä, lähelle ja kauas, kansanedustaja Vesa Kallio: 
- Nordic Freeze Dry Oy:n kuulumiset, Timo Väänänen, NFD Oy
- Pakastekuivauksen mahdollisuuksia, Heli Pirinen, Idea Nature Oy

12-12.45 Lounas

- Pakastekuivaus elintarvikeviennin veturiksi, Hannu Tamminen & Päivi Karhunen
- Kokemuksia mansikan pakastekuivauksesta, Kalle Tervonen
- Tuottajaselvityksen tuloksia ja jatkot, Johanna Rinnekari, Pro Agria, 
-  Paku yritysryhmähanke, tulokset ja opit, Kaisa Lehtipuro, PAKU-hanke
- Loppukeskustelu

15.00 Tilaisuuden päätös, Risto HIltunen, Kiteen elinkeinopäällikkö

Tapahtumasta tehty tallenne löytyy tästä

PAKU-hankkeen päätösseminaarin materiaalit

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute