Rakennuslupa

Rakennuslupa

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä ovat mm.

 • uuden rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (esim. ullakkohuoneet)
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • korjaus- tai muutostyö, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.
Rakennuslupaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Rakennuslupahakemuksen sekä muita tarvittavia asiakirjoja löydät tämän sivun alareunasta tekstien jälkeen.

Rakennushankkeen lähtötiedot

Rakennusvalvonnasta on hyvä varmistaa hankkeen toteutusedellytykset sekä tarvittavat selvitykset lupakäsittelyn sujuvoittamiseksi. Viimeistään suunnittelijan tulee varmistaa rakennuspaikan kaavatilanne ja kaavamääräysten toteutuminen. Alueella voimassa oleva kaava voi rajoittaa rakentamista sekä asettaa rakentamiselle erityisiä määräyksiä. Jotkut hankkeet voivat edellyttää esimerkiksi museoviranomaisen tai ELY-keskuksen lausuntoa.

Rakennushanke on hyvä esitellä rakennustarkastajalle ennen lupahakemuksen jättämistä. Alustavat pääpiirustukset voi lähettää kommenteille esimerkiksi sähköpostilla. Tällä pyritään välttymään useiden paperikopioiden turhalta tulostamiselta.

Rakennushankkeen keskeiset osapuolet

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Hakiessaan lupaa rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava kirjallisesti vähintään rakennushankkeen pääsuunnittelija sekä rakennussuunnittelija. Suunnittelijoilta on oltava kirjallinen suostumus (allekirjoitus) kyseiseen tehtävään. Suostumus voidaan täyttää lupahakemukseen tai erillisellä suostumuslomakkeella. Kirjallisen ilmoitukseen tulee sisällyttää suunnitttelijan/työnjohtajan suostumus tehtävään sekä tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Hankkeen työnjohtajat on hyväksytettävä ennen rakennustyön aloittamista. Rakennusvalvonta suosittelee hyväksyttämään vähintäänkin hankkeen vastaavan työnjohtajan jo lupavaiheessa.

Suunnittelu- ja työnjohtotehtäville on olemassa vaativuusluokat, joiden mukaan vastuuhenkilöiden kelpoisuusvaatimukset on määritelty. Erilaisten rakennushankkeiden suunnittelutehtävien ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat sekä henkilöiden pätevyysvaatimukset on annettu rakentamismääräyskokoelman ohjeissa: Rakentamismääräyskokoelma Suunnittelu ja valvonta.

Pätevä suunnittelija tavanomaisissa kohteissa on koulutukseltaan rakennusmestari, rakennusinsinööri, rakennusarkkitehti tai arkkitehti. Suunnittelija kannattaa hankkia heti hankkeen alussa, jolloin hän voi vaikuttaa vielä hankkeen kustannuksiin ja toteutustapaan.

Huomaa, että suunnittelijoiden tai työnjohtajien vaihtumisesta kesken rakennushankkeen on ilmoitettava kirjallisesti rakennusvalvontaan. Jos rakennushankkeen suunnittelija tai työnjohtaja irtisanoutuu tehtävästään rakennustyö on keskeytettävä kunnes uusi henkilö on hyväksytetty rakennusvalvonnassa.

Rakennuslupahakemus

Rakennuslupa haetaan Kiteen rakennusvalvonnasta paperisella hakemuksella. Tämän takia joitakin liitteitä edellytetään useampia kappaleita.

Ohessa on esitetty rakennuslupahakemusta varten yleensä tarvittavat asiakirjat:

 1. Hakemus
  • Hakemukseen on oltava kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoitukset. Jos vain yksi omistaja allekirjoittaa hakemuksen, muilta omistajilta tulee olla hakijalle valtakirja.
  • Hakemuksessa on ilmoitettava vähintään hankkeen pääsuunnittelija sekä rakennussuunnittelija. Suunnittelijoiden tiedot ja suostumukset tehtävään (allekirjoitukset) voi tehdä hakemukseen tai erillisellä lomakkeella.
  • Jos hakijana on osakeyhtiö tai muu vastaava, hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys nimenkirjoitusoikeudesta sekä yhtiön sääntöjen mukainen päätös hankkeeseen ryhtymisestä.
 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta. Selvitykseksi käy esimerkiksi:
  • Lainhuuto (Rakennusvalvonta voi ottaa lainhuudon 18,00 €:n hintaan; ilmoita tästä hakemuksessa)
  • Julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kauppa- tai lahjakirjan kopio, ellei lainhuutoa ole vielä.
  • Otteita voit ostaa maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta.
 3. Karttaote
  • Karttaote otetaan rakennusvalvonnassa.
 4. Rakennushankeilmoitus (RH1-lomake)
  • Jokaisesta rakennuksesta on täytettävä oma rakennushankeilmoituslomake.
  • Rakennusten huoneistomuutoksia varten tai jos rakennuksessa on useampi huoneisto, niin on täytettävä myös huoneistotiedot-lomake (RH2-lomake).
 5. Rakentamista koskeva suunnitelma
  • Rakennuslupa haetaan yleensä pääpiirustuksilla, joita ovat asemapiirustus, pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset sekä julkisivupiirustukset.
  • Suunnitelmien tulee olla arkistointikelpoisia
  • Suunnitelmien tulee olla hankkeen vaativuustason mukaisen riittävän pätevän suunnittelijan tekemät
  • Suunnitelmia tulee toimittaa 3 sarjaa mittakaavaan tulostettuina
  • Erityissuunnitelmia voidaan edellyttää hankkeen mukaisesti. Erityissuunnitelmia ovat mm.:
   • rakennesuunnitelmat
   • ilmanvaihtosuunnitelmat
   • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnitelmat
   • jätevesijärjestelmän suunnitelma
   • maalämpöjärjestelmän suunnitelma
 6. Vastaavan työnjohtajan lomake
  • Vastaava työnjohtaja on aina hyväksytettävä rakennusluvan vaativille hankkeille
  • Vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimus määräytyy hankkeen työnjohtotehtävien vaativuustason mukaisesti
  • Kaikki työnjohtajahakemukset suositellaan liittämään lupahakemukseen.
 7. Erityisalojen työnjohtajien lomakkeet
  • Määrätään hankkeen mukaisesti.
  • Erityisaloja ovat esimerkiksi ilmanvaihto-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet-, purkamistyö tai muu vastaava rakentamisen kokonaisuus, joka edellyttää erityisalan osaamista.
  • Työnjohtajat on hyväksytettävä ennen rakennustöiden aloittamista.
  • Kaikki työnjohtajahakemukset suositellaan liittämään lupahakemukseen.
 8. Naapureiden kuulemislomakkeet
  • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakentamisesta on ilmoitettava naapurille.
  • Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.
  • Ellei hakija tee kuulemista, rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen ja perii kuulemisesta taksan mukaiset maksut.
  • Rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää lupahakemuksen käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 9. Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto
  • On liitettävä mm. kaikkiin asuinrakennuslupahakemuksiin.
 10. Tarvittaessa edellytetään muita asiakirjoja
  • osakeyhtiön, yhdistyksen, tms. päätös hankkeeseen ryhtymisestä
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kun hakijana on yritys, yhdistys, asunto-osakeyhtiö,...
  • kaavaote
  • rakennetapaselostus
  • naapureiden suostumuslomakkeet (jos rakennetaan liian lähelle rajaa; etäisyys riippuu mm. kaavatilanteesta)
  • jätevesijärjestelmän suunnitelma, kun rakennusta ei liitetä kunnalliseen jätevesiverkostoon (erityissuunnitelma)
  • energiatodistus
  • energiaselvitys (asuinrakennukset aina)
  • rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskelma (asuinrakennukset aina)
  • lainvoimainen poikkeamispäätös
  • lainvoimainen suunnittelutarvepäätös
  • liittymälupa (mm. uudet liittymät maanteille)
  • RH2 huoneistotiedot-lomake, jos rakennushankkeessa on useita huoneistoja
  • rakennusjätteiden selvityslomake, jos hankkeen aikana puretaan rakennus/rakennuksia
  • asian ratkaisemiseksi voidaan edellyttää myös muita asiakirjoja.

Rakennuslupahakemuksen käsittelyn jälkeen

Kun rakennuslupahakemus on käsitelty, hakijalle lähetetään päätös sekä rakennusvalvontataksan mukainen lasku rakennusluvan käsittelemisestä. Päätöksessä on määrätty mm. erityissuunnitelmista, tarvittavien työnjohtajien hyväksyttämisestä, rakennusvalvonnan katselmuksista sekä muista lupaehdoista, joita on noudatettava rakentamisessa.

Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyön saa aloittaa vasta, kun lupapäätös on lainvoimainen, lupapäätöksen mukaiset työnjohtajat on hyväksytty ja lupapäätöksessä edellytetyt alustavat katselmukset tai aloituskokous on pidetty. Rakennustarkastajan tekemissä lupapäätöksissä on 14 vuorokauden mittainen oikaisuvaatimusaika ja ympäristölautakunnan tekemissä päätöksissä on 30 vuorokauden mittainen valitusaika. Ellei oikaisuvaatimuksia tai valituksia tule ko. aikoina, lupapäätös on lainvoimainen.

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. Aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos ennen rakennustyön aloittamista on pidetty aloituskokous. Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

Kaivaminen, louhiminen, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava rakentamista valmisteleva toimenpide voidaan tehdä ennen rakennustyön aloittamista noudattaen, mitä maisematyöluvasta säädetään. Myös tällaisesta rakentamista valmistelevasta toimenpiteestä on ennen sen aloittamista ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että rakennustyömaalla ylläpidetään rakennustyön tarkastuasiakirjaa (MRL 150 f §). Rakennustyön tarkastusasiakirjaan tehdään merkinnät eri työvaiheiden tarkastamisesta sekä niiden hyväksymisestä ja suunnitelmien mukaisuudesta. Tarkastusasiakirjaan merkitään myös mahdolliset poikkeamiset suunnitelmista tai asetuksista. Rakennushankkeen vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään työmaalla ajan tasalla. Myös rakennustyövaiheiden tarkastaminen kuuluu yleensä työnjohtajan tehtäviin. Työvaiheiden tarkastamisesta määrätään lupapäätöksessä tai sovitaan aloituskokouksessa.
Rakennustyön tarkastamista varten on tehty useita malliasiakirjoja, joita voi hyödyntää rakennustyön tarkastamisessa. Rakennustyön tarkastusasiakirjat löytyvät sivun alalaidasta. Rakennustyön tarkastusasiakirjat on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä.

Rakennusvalvonnan katselmukset

Rakennusluvalla käsiteltävät hankkeet edellyttävät usein monia rakennusvalvonnan suorittamia katselmuksia rakennustyön eri vaiheissa. Katso määrätyt katselmukset lupapäätöksestä. Tarkemmat ohjeet katselmusten suorittamisesta ja ajankohdista rakennusvalvonnan katselmukset sivulta sekä ohjeesta luvan saajalle.

Rakennustyön päättyminen ja rakennuksen käyttöönottaminen

Rakennushanke päättyy loppukatselmukseen, joka on pidettävä luvan voimassaoloaikana. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi. Ennen varsinaista loppukatselmusta on mahdollista pitää ns. käyttöönottokatselmus, kunhan rakennustyöt ovat vain vähäisissä määrin kesken.
Huom! Ennen loppukatselmuksen suorittamista rakennusluvan vaativista hankkeista tulee aina tehdä verohallinnon rakentamisilmoitus.

Rakentamisilmoitukset – kotitalouden velvollisuudet

Rakentamisilmoitus on annettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä. Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa. Ilmoita euromäärältään vähäisetkin työt, jos ne ovat rakennusluvan alaisia.

Tarkemmat ohjeet löydät verottajan Internet-sivuilta.

Rakennustarkastajan velvollisuus valvoa rakentamisilmoitusten antamista on poistunut 1.11.2019. Rakennustarkastajalla ei ole enää velvollisuutta valvoa, että kotitalous antaa rakennustyöstä rakentamisilmoituksen. Kotitalouden ei myöskään enää tarvitse esittää rakennustarkastajalle Verohallinnon antamaa todistusta siitä, että tarvittavat tiedot on ilmoitettu.

 

PTV-sisältö

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA