Rakennusvalvonnan katselmukset

Rakennusvalvonnan katselmukset

Rakennusvalvonnan katselmukset

Rakennustyön aikana suoritettavista viranomaiskatselmuksista ja tarkastuksista sekä mm. aloituskokouksen pitämisestä määrätään lupapäätöksessä.
Tutustu lupapäätöksen huolella, noudata sen määräyksiä ja säilytä lupapäätös asiakirjoineen rakennuspaikalla.

Tutustu rakennusvalvonnan ohjeeseen Ohje Lupapäätöksen saajalle.

Yleisohje

On tärkeää, että katselmukset suoritetaan ajallaan, joten muistathan sopia katselmuksista riittävän ajoissa noin 1 - 2 viikkoa ennen suunniteltua ajankohtaa.
Katselmusten suorittamisajankohdista tarkemmin alapuolella.
Ylimääräisistä tai luvan voimassaolon päättymisen jälkeen pidetyistä katselmuksista peritään voimassaolevan rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukainen ylimääräinen maksu.
1.1.2023 voimaan astuneen taksan mukaan katselmuksen suorittaminen luvan voimassaolon päättymisen jälkeen maksaa 250 €.

Katselmuksen toimittava viranhaltija selvittää, ovatko tiettyyn rakennustyövaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehdyt.
Katselmuksella todetaan mm., että onko lupapäätöksen ehtoja ja hyväksyttyjä suunnitelmia noudatettu.
Katselmuksesta kirjataan pöytäkirja, johon todetaan havainnot ja tarvittavat toimenpiteet, jos katselmuksella todetaan huomautettavaa.

Osallistujat

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa.
Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä.

Katselmuksen tilaaminen

Katselmuksen voi tilata Lupapisteessä Rakentaminen-välilehdellä 'Tilaa katselmus - painikkeella'.
Linkki Lupapisteen ohje-sivustolle.

Vaihtoehtoisesti voit olla myös yhteydessä katselmuksen suorittajajaan.
Rakennusvalvonnan viranomaiskatselmukset (ei sijainnin merkitseminen) suorittaa pääsääntöisesti rakennustarkastaja Henri Asikainen p. 040 105 1217, henri.asikainen(@)kitee.fi.
Rakennuksen sijainnin merkitsemisen suorittaa kartoittaja Jukka Havukainen p. 040 105 1205, jukka.havukainen(@)kitee.fi.

Verohallinnon rakentamisilmoitus

Henkilöasiakkaiden tulee tehdä kaikista rakennusluvan alaisista hankkeista Verohallinnolle rakentamisilmoitus ennen hankkeen käyttöönotto- / loppukatselmusta.
Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa. Ilmoituksia voi antaa rakennustyön edetessä.
Tarkemmat ohjeet ja lisätiedot: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/rakentamisilmoitukset/ 

Katselmustyypit ja niiden yleiset ajankohdat

Sijainnin merkitseminen

Rakennuksen sijainnin merkitseminen tulee suorittaa ennen rakennustyöhön ryhtymistä ja ennen aloituskokousta. Sijainnin merkitsemisen yhteydessä rakennuspaikalle merkitään rakennusten nurkkapisteet ja rakennuspaikan korkoasema.
Rakennuksen sijainnin merkitsemisen suorittaa kartoittaja Jukka Havukainen.

Aloituskokous

Aloituskokous on järjestettävä ennen rakennustyöhön ryhtymistä.
Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksen pöytäkirja täydentää lupapäätöstä ja kokouksessa sovittuja menettelyitä on noudatettava rakennustyössä.
Kokouksessa on oltava läsnä vähintään rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, erityisalojen työnjohtajat sekä rakennustarkastaja. Kokoukseen voi kutsua myös muita toimijoita, kuten erityissuunnittelijoita, urakoitsijoiden edustajia tai työmaan valvojan.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan on sovittava aloituskokouksen järjestämisestä rakennustarkastajan kanssa. Kokous voidaan pitää työmaalla, rakennusvalvonnan toimistolla tai etäkokouksena (Teams).

Rakennustyön aloittaminen

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle.
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa erityisalan työnjohtaja(t) on hyväksytty.
Uudisrakentamisessa rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen.
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

Aloittamisilmoituksen voi tehdä Lupapisteessä Rakentaminen-välilehdellä kohdasta ’Ilmoitus aloitusvalmiudesta’.

Pohjakatselmus

Suoritetaan, kun perustusta varten tarpeelliset maankaivu- ja/tai louhintatyöt on suoritettu ja kaivupohja on nähtävillä.

Sijaintikatselmus

Suoritetaan yleensä perustusten rakentamisen jälkeen, kun rakennuksen nurkkapisteet ja korkeusasema on pysyvästi todettavissa.
Rakennustarkastaja suorittaa katselmuksen yleensä yhdessä kartoittajan kanssa.

Rakennekatselmus (kantavat rakenteet)

Suoritetaan, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty. Rakenteiden tulee olla vielä pääosin näkyvissä ja todettavissa.
Rakenteiden tulee olla tarkastettu työnjohtajan/erikseen määrätyn asiantuntijan toimesta. Tarkastusasiakirjan tulee olla ajantasainen.
Erityissuunnitelmien tulee olla toimitettu rakennusvalvontaan, jos niin on lupapäätöksessä edellytetty.
Katselmus voidaan tehdä myös vaiheittain (isot kohteet).

Hormikatselmus

Muurattavien hormien osalta katselmus on suoritetaan, kun hormin läpivientien kohdat ovat vielä nähtävissä.
Valmishormien osalta katselmuksen suoritusaika on sovittava tapauskohtaisesti.
Ennen katselmuksen suorittamista tulisija- ja hormisuunnitelman tulee olla toimitettu rakennusvalvontaan, jos niin on lupapäätöksessä edellytetty. Valmishormeista tulee olla tyyppihyväksyntäasiakirjat asennusohjeineen.
Katselmuksella tarkastellaan myös kulku katolle, katolla sijaitseville savupiipuille sekä nuohouksen suorittamisen turvallisuus.

LVI-katselmus; läm-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteet

Suoritetaan LVI-töiden valmistuttua. Laitteiden asennukset on oltava tarkastettu työnjohtajan/asiantuntijan toimesta ja tarkastusasiakirjan tulee olla ajantasainen. Mahdolliset erilliset pöytäkirjat tulee olla valmiina.
Katselmus voidaan tehdä myös vaiheittain (isot kohteet).

Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen käyttöönotettavaksi. Käyttöönotto voidaan tehdä loppukatselmuksessa tai osittaisessa loppukatselmuksessa (käyttöönottokatselmus). Käyttöönottokatselmuksessa rakennustyö saa olla vain vähäisiltä osilta kesken ja rakennuksen tulee olla turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Rakennustyön tarkastusasiakirjojen tulee olla ajantasaiset ja oleellisten tarkastusten tulee olla suoritettu. Osittainen loppukatselmus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 a §.

Loppukatselmus

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennustyö on valmis, määrätyt katselmukset ja tarkastukset on suoritettu, rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty tarpeelliset tarkastusmerkinnät, lupapäätöksen ehdot on täytetty ja muut maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:n mukaiset vaatimukset on täytetty.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista myönnetyn luvan voimassaoloaikana. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmusta myönnetyn luvan voimassaoloaikana myös silloin, kun rakennus tai sen osa hyväksytään käyttöön otettavaksi osittaisessa loppukatselmuksessa. Myöhässä pidetyistä katselmuksista peritään voimassaolevan rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukainen maksu.

 

Murupolku

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Henri Asikainen

rakennustarkastaja
 040 105 1217
henri.asikainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Jukka Havukainen

kartoittaja
 040 105 1205
jukka.havukainen@kitee.fi
Keisarinkuja 58, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute