Rakennusvalvonnan katselmukset

Rakennusvalvonnan katselmukset

Rakennusvalvonnan viranomaiskatselmukset

Rakennustyön aikana suoritettavista viranomaiskatselmuksista ja tarkastuksista sekä mm. aloituskokouksen pitämisestä määrätään lupapäätöksessä. Tutustu lupapäätöksen huolella ja säilytä lupapäätös asiakirjoineen rakennuspaikalla. On tärkeää, että katselmukset suoritetaan ajallaan, joten muistathan sopia katselmuksista riittävän ajoissa noin 1 - 2 viikkoa ennen suunniteltua ajankohtaa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä.

Rakennusvalvonnan viranomaiskatselmukset (ei sijainnin merkitseminen) suorittaa pääsääntöisesti rakennustarkastaja Henri Asikainen p. 040 105 1217.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisen suorittaa kartoittaja Jukka Havukainen p. 040 105 1205.

 

Katselmukset ja niiden yleiset ajankohdat ovat:

 

Aloituskokous

Aloituskokous pidetään ennen rakennustyöhön ryhtymistä, jos aloituskokous on edellytetty lupapäätöksessä. Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksessa sovittuja menettelyitä on noudatettava rakennustyössä. Kokouksessa on oltava läsnä vähintään rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja sekä rakennustarkastaja. Tarvittaessa kokoukseen kutsutaan myös muita toimijoita, kuten erityisalojen työnjohtajat, erityissuunnittelijat, urakoitsijoiden edustajia tai työmaan valvoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan on sovittava aloituskokouksen järjestämisestä rakennustarkastajan kanssa.

 

Sijainnin merkitseminen

Rakennuksen sijainnin merkitseminen tulee suorittaa ennen rakennustyöhön ryhtymistä ja mielellään ennen aloituskokousta. Rakennuksen sijainnin merkitsemisen suorittaa kartoittaja Jukka Havukainen p. 040 105 1205.

 

Rakennustyön aloittaminen

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. Aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos ennen rakennustyön aloittamista on pidetty aloituskokous.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa erityisalan työnjohtaja(t) on hyväksytty. Jos työnjohtajan hyväksyminen peruutetaan tai tämä eroaa tehtävästä, niin rakennustyö on keskeytettävä kunnes hankkeelle on hyväksytty uusi työnjohtaja.

Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

 

Pohjakatselmus

Suoritetaan kun perustusta varten tarpeelliset maankaivu- ja/tai louhintatyöt on suoritettu ja kaivupohja on nähtävillä.

 

Perustuskatselmus

Suoritetaan ennen anturoiden valamista, kun perustuksen laudoitukset ja raudoitukset on tehty. Erityissuunnitelmien tulee olla toimitettu rakennusvalvontaan, jos niin on lupapäätöksessä edellytetty.

 

Sijaintikatselmus

Suoritetaan yleensä perustusten rakentamisen jälkeen, kun rakennuksen nurkkapisteet ja korkeusasema on pysyvästi todettavissa. Rakennustarkastaja suorittaa katselmuksen yleensä yhdessä kartoittajan kanssa.
 

Rakennekatselmus (kantavat rakenteet)

Suoritetaan, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty. Rakenteiden tulee olla vielä pääosin näkyvissä ja todettavissa.

Rakenteiden tulee olla tarkastettu työnjohtajan/erikseen määrätyn asiantuntijan toimesta. Erityissuunnitelmien tulee olla toimitettu rakennusvalvontaan, jos niin on lupapäätöksessä edellytetty.

 

Hormikatselmus

Muurattavien hormien osalta katselmus on tilattava, kun hormin läpivientien kohdat ovat nähtävissä.

Valmishormien osalta katselmuksen suoritusaika on sovittava erikseen.

Ennen katselmuksen suorittamista tulisija- ja hormisuunnitelman tulee olla toimitettu rakennusvalvontaan, jos niin on lupapäätöksessä edellytetty. Valmishormeista tulee olla tyyppihyväksyntäasiakirjat asennusohjeineen.

Katselmuksella tarkastellaan myös kulku katolle, katolla sijaitseville savupiipuille sekä nuohouksen suorittamisen turvallisuus.

 

LVI-katselmus; läm-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteet

LVI-töiden valmistuttua. Laitteiden asennukset on oltava tarkastettu työnjohtajan/asiantuntijan toimesta. Katselmus voidaan tehdä myös vaiheittain.

 

Muu lupapäätöksessä määrätty katselmus

Katselmuksesta on sovittava rakennustarkastajan kanssa erikseen.

 

Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen käyttöönotettavaksi. Käyttöönotto voidaan tehdä loppukatselmuksessa tai osittaisessa loppukatselmuksessa (käyttöönottokatselmus). Käyttöönottokatselmuksessa rakennustyö saa olla vain vähäisiltä osilta kesken ja rakennuksen tulee olla turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Rakennustyön tarkastusasiakirjojen kopiot tulee toimittaa rakennusvalvontaan käyttöönottokatselmuksessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 a §.

 

Loppukatselmus

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennustyö on valmis, määrätyt katselmukset ja tarkastukset on suoritettu, rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty tarpeelliset tarkastusmerkinnät, lupapäätöksen ehdot on täytetty ja muut maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:n mukaiset vaatimukset on täytetty.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista myönnetyn luvan voimassaoloaikana. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmusta myönnetyn luvan voimassaoloaikana myös silloin, kun rakennus tai sen osa hyväksytään käyttöön otettavaksi osittaisessa loppukatselmuksessa.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Murupolku

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA