Hankkeet

Keti Oy:ltä siirtyvät hankkeet

 

Puhoksen liikennejärjestelmän kehittämissuunitelma-hanke

1.2.2023- 30.4.2024

Kustannusarvio 199 983 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 50 %

Hanke on Euroopan unionin osarahoitteinen, tuen myöntäjä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Hankkeessa laaditaan Puhoksen teollisuusalueelle kaikkia kuljetusmuotoja palveleva liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma, joka tähtää alueen kestävän logistiikkainfran rakentamiseen ja uudistamiseen, alueen elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden sekä multimodaalisuuden lisääntymiseen.

Kokonaisuus koostuu Satamaraiteen ratasuunnitelmasta, rakennussuunnitelmasta ja maapohjatutkimuksista sekä teollisuusalueen teiden yleis- ja rakennussuunnitelmista, joista laaditaan Teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma. Suunnitelmat sisältävät investointien kustannusarviot. Kiteen kaupunki hyödyntää kehittämissuunnitelmaa infran rakentamisen aikataulutuksessa ja talousarvion laadinnassa.

Tavoitteena logistiikkainfran rakentaminen suunnitelman mukaisesti.

Hankkeella edistetään maakunnallista ja ylimaakunnallista yhteistyötä toimitus-, kuljetus- ja hankintaketjujen osalta sekä luodaan edellytyksiä uusien markkinoiden ja raaka-aineiden saavutettavuudelle.

Puhoksen teollisuusalueella toimii 12 yritystä, 1 uusi yritys aloittaa toimintansa keväällä 2023. Uusien toimijoiden kanssa neuvotellaan sijoittumisesta alueelle. Yritysten sijoittumispäätöksiin vaikuttaa raaka-aineiden saatavuus, markkinoiden sekä tuotantolaitosten saavutettavuus sekä toimiva logistiikka.

Satamaoperaattorin tavoitteena on saada satamatoiminta kehittymään ja tavaravirrat kasvamaan. Satamassa operoidaan 1–2 laivaa viikossa. Satamaraiteen rakentaminen tuo alueelle kilpailuetua muihin sisävesisatamiin verrattuna, parantaa yritysten toimintaympäristöä ja saavutettavuutta. Maantiekuljetusten siirtyminen raide- ja vesitiekuljetuksiin vaikuttaa tieverkoston kunnossapitotarpeeseen ja edistää vähäpäästöisten kuljetusmuotojen käyttöä.

Tieverkoston muutos- ja kunnostustyöt parantavat työturvallisuutta. Suunnitelmaan sisällytetyt toimenpiteet edistävät kaikkien kuljetusmuotojen yhteen sovittamista sekä vähentää liikenteen päästöjä.

Alueen yritykset voivat hyödyntää tuloksia omissa kehittämissuunnitelmissa.

Alueen houkuttelevuus kasvaa toimivan logistiikka infran ja saavutettavuuden ansiosta. Sisävesiliikenteen tavaravirtoja voidaan hyödyntää paremmin laajemmalla vaikutusalueella.

Pre Act – Muutos on mahdollisuus

Pre Act – Muutos on mahdollisuus -hanke on tarkoitettu Keski-Karjalan alueen mikro- ja pk-yrittäjille, yritysten henkilöstölle ja johdolle sekä itsensä työllistäjille, joiden toimintaan korona-pandemiatilanne on vaikuttanut haitallisesti.
Tavoitteena on osallistuvien yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden liiketoimintaosaamisen, ennakointivalmiuksien ja muutoskyvykkyyden kehittäminen ja kasvattaminen. Hankkeessa tuodaan yrityksille tietoon uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita, toimintamalleja ja liikeideoita sekä arjen työkaluja toiminnan suunnitteluun, ohjaukseen, mittaukseen ja seurantaan.

Osaamisen kehittämisen näkökulmasta tavoitteena on lisätä: 
1. Digitaalisia taitoja ja digitaalisuuden hyödyntämistä liiketoimintaprosesseissa 
2. Johtamisosaamista päivittäistoiminnoissa ja muutos-/kriisitilanteissa 
3. Työhyvinvointia tuloksellisuuden, jaksamisen ja työn mielekkyyden kasvattamiseksi 

Hankkeen palvelut:
Hankkeessa tarjotaan kohderyhmälle asiantuntijapalveluita ja valmennusta. Lisäksi järjestetään avoimia koulutuksia, tilaisuuksia ja esittelyjä eri teemoista ja työkaluista. 

JOHDA YRITYSTÄSI JA ITSEÄSI - Johtamisvalmennus pienelle yritykselle 
Johda itseäsi, hallitse aikaasi! Yritysvalmennus
Yrityksen johtamis- ja liiketoiminnan osaamisen asiantuntijapalvelut
Digitaalinen markkinointi ja markkinoinnin analytiikka digityöpajat
Digiasiantuntijan asiantuntijapalvelut
Yrittäjän hyvinvointivalmennus
Yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut em. teemoista
Kaikille avoimet koulutukset ja tilaisuudet

Hanketta toteutetaan 1.8.2021 - 31.8.2023.
Hanketta rahoittavat Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Keski-Karjalan kunnat.

Projektipäällikkö Päivi Kipinoinen, 040 770 4938, paivi.kipinoinen@kitee.fi       

Tietosuojaseloste Ilmoittautumiset

Video hankkeesta löytyy tästä

Pk-yrityksille kasvua teollisista ekosysteemeistä -hanke

Keski-Karjalan teollisuus-, logistiikka- ja palvelualueiden liiketoimintaympäristön kehittäminen, uusyrityshankinta ja tehostettu viestintä pk-yritysten kasvun tukena.

Hankkeessa keskitytään kahteen työpakettiin, joiden keskiössä ovat liiketoimintaympäristön suunnitelmien laatiminen, tehostettu viestintä ja uusyrityshankinta. 

Hankkeessa etsitään keinoja ja uusia toteutustapoja edesauttaa alueen yritysten liiketoimintaympäristön kehittymistä Keski-Karjalassa. 

Kehittämisen kohteina ovat Tohmajärven ja Puhoksen alueen teollisuus-, logistiikka- ja palvelualojen liiketoimintaympäristöt.

Kohdealuille tarvitaan uutta yritystoimintaa, uusia työpaikkoja ja yritysten toimintaedellytysten parantamista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi laadittavat suunnitelmat ja viestintämalli auttavat uusyrityshankinnassa, alueelle saadaan uusia yrityksiä vahvistamaan jo olemassa olevaa yritystoimintaa sekä nykyisten pk-yritysten toimintaedellytykset kasvavat.

Liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelma tuo alueen markkinoinnille uskottavuutta. Se antaa mahdollisuudet kehittää aluetta haluttuun ja olemassa olevaa yritystoimintaa tukevaan suuntaan. Edistetään mm. hiilineutraalisuuden tavoitteita.

Kohdealueiden liiketoimintainfran kehittäminen, suunnittelu ja tehokas tiedottaminen edesauttavat uusien yritysten ja työpaikkojen sekä investointien saamista alueelle, samalla kun jo olemassa oleva liiketoiminta kehittyy ja kasvattaa yhteistyöverkostoja.

Markkinoinnin tehostamisella ja uusilla monikanavaisilla viestintämalleilla saavutetaan paremmin investoijat, sijoittajat ja uudet yritykset. Markkinointimateriaaleja voivat hyödyntää kunnat, kehittämisorganisaatiot ja alueen yritykset omassa yritys- ja aluemarkkinoinnissa.

Toimenpiteet

Työpaketti 1. Liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelmat ja markkinointi
Puhoksen ja Tohmajärven teollisuus-, logistiikka- ja palvelualueiden liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelmien laadinta.
Havainnekuvat ja visualisointi kehittämisen kohteista.
Tehostettu viestintä, viestintämallin laadinta.

Työpaketti 2.Uusyrityshankinta ja invest in -toiminta
Yrityshankinnan toimenpiteet kehittämissuunnitelman mukaisesti.
 
Hankkeen määrälliset tavoitteet
100 invest in -kontaktia
10 toimijaa tutustuu alueisiin
3 sijoittuvaa yritystä
1 uusi yritys
1 yritysverkosto
 
Hanketta A78702 toteutetaan 1.5.2022-31.12.2023 ja sen budjetti on 225 000 €. Rahoituksessa on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Euroopan aluekehitysrahaston osuus 80 % ja KETI-kuntien 20 %.

Ota yhteyttä: Birgitta Väisänen, 040 120 6787, birgitta.vaisanen@kitee.fi
 

 

PAKU-yritysryhmähanke

Paku-yritysryhmähankkeen tavoitteena on selvittää pakastekuivauslaitoksen lähtökohdat, kannattavuus ja toimintamalli sekä valmistella yrityksen toimintaa.

Hanke on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään toimintamalli ja kannattavuus. Näiden selvitysten pohjalta hankkeeseen osallistuvat yritykset tekevät päätöksen laitosinvestoinnista. Mahdollisessa toisessa vaiheessa valmistellaan yritystoimintaa ja investointia sekä suunnitellaan laadunvalvontajärjestelmä ja henkilöstön rekrytointi sekä koulutus.

Toimenpiteet

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään yritysmuotoisen toiminnan lähtökohdat:

Liikeidea ja -konsepti
Markkinakartoitus, ml. kv-markkinat
Toimintaprosessin määrittely
Markkinointi- ja myyntisuunnitelma
Laitossuunnittelu
Kannattavuuslaskelmat
Investointisuunnitelma
Rahoitussuunnitelma
Riskien hallinta ja laadunvalvonta
Yritysmuodon, toimintaperiaatteiden ja henkilöstöresurssien selvittäminen

Toisessa vaiheessa tuetaan investoinnin toteutumista ja toiminnan käynnistämistä (toinen vaihe toteutetaan, jos investoijat päättävät toteuttaa 1-vaiheessa suunnitellun laitoksen):

Yrityksen perustamisen valmistelu
Investoinnin valmistelu: sopimukset, laitossuunnittelun tarkennus, riskienhallinta ja laadunvarmistus
Henkilöstön rekrytointi- ja koulutussuunnitelmat
 
Lisätietoja: Päivi Karhunen, puh. 040 595 7870

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute