2-vuotinen esiopetuksen kokeilu

2-vuotinen esiopetuksen kokeilu

2-vuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuu arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on:

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa

  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta

  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita

  • selvittää perheiden palveluvalintoja

  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia. 

Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen muulla tavoin.

Opetushallitus on laatinut kokeilulle opetussuunnitelman perusteet. Kiteellä on lisäksi tehty paikalliset kokeilun opetussuunnitelman perusteet. 

Kiteellä kokeilu järjestetään Puhoksen päiväkodissa. Puhoksen päiväkodissa ei järjestetä viskaritoimintaa 2021–2023, vaan viskaritoiminnan tilalla on kaksivuotinen esiopetus.  Kokeiluryhmä toimii osana ”tavallista” esiopetusryhmää, eli viisi – ja kuusivuotiaat toimivat yhdessä. Kaksivuotisen esiopetuksen lisäksi lapset voivat osallistua täydentävään varhaiskasvatukseen. 

Puhoksen päiväkodin esiopetusryhmä toimii Puhoksen koululla samassa rakennuksessa päiväkodin kanssa. Eskarin läheisyydessä on metsäleikkipaikka ja luontopolku, joita käytetään toiminnassa aktiivisesti. Talvisin koulun pihalla on luistelumahdollisuus ja mahtavat mäenlaskupaikat.

Puhoksen esiopetuksen toiminnassa painottuvat:

• oppimista edistävä oppimisympäristö

• lapsen aktiivinen oppiminen ja toiminnallisuus

• päiväjärjestys, joka mahdollistaa lapsen toiminnan suunnittelun ja valintojen tekemisen

• päiväkodin kanssa tehtävä yhteistyö

• luonnossa toimiminen

• positiivinen ja ratkaisukeskeinen pedagogiikka

• Huomaa hyvä-toimintamalli

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija