Vapaa-aikatoimen avustusperiaatteet

Vapaa-aikatoimen avustusperiaatteet


Kiteen kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätös 19.6.2013 § 61 363/12/2013.

Kiteen liikunta- kulttuuri- ja nuorisotoimi myöntävät kohdeavustuksia kiteeläisille ja keski-karjalaisille yhdistyksille ja järjestöille, joiden toiminta tapahtuu Kiteellä.

Kulttuuritoimen avustuksilla on tarkoitus edistää, kehittää ja monipuolistaa Kiteen kulttuuritarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurityön vapaata kansalaistoimintaa.

Liikuntatoimen avustusten tarkoituksena on tukea urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaa. Lisäksi tavoitteena on tukea liikuntatoimintaa harjoittavia lasten- ja nuorten järjestöjä sekä erityisryhmiä.

Nuorisotoimen avustusten tarkoituksena on tukea nuorten järjestämää tai alle 29-vuotialle nuorille järjestettävää sosiaalisesti vahvistavaa toimintaa, joka edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, terveitä elämäntapoja, kokonaisvaltaista kasvua sekä ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Hakemuslomakkeet

Vapaa-aikatoimen kohdeavustushakemus (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi)

Liikuntatoimen ohjausavustushakemus 


Yleiset periaatteet

Kaikki myönnettävät avustukset ovat vastikkeellisia kohdeavustuksia. Avustusten myöntämisessä huomioidaan se, että myönnetyt avustukset tuottavat lisäarvoa kaupungin omalle toiminnalle ja toiminnan tavoitteet ovat yhdensuuntaiset kaupungin omien tavoitteiden kanssa. Kaupunki ei avusta samaa toimintaa useasta kohteesta.
Yhdistyksen ei tarvitse olla rekisteröity, mutta sillä tulee olla yhdistyslain edellyttämä kirjanpito ja toiminnantarkastajat. Kohdeavustusta voidaan myöntää myös muille ryhmille ja yksityisille henkilöille vaadittuja selvityksiä vastaan. Avustuksen käytön valvomiseksi Kiteen kaupungin tilintarkastajille varataan mahdollisuus tarkastaa avustusta saavan yhteisön hallinto ja tilit.

Kohdeavustuksia voidaan myöntää esimerkiksi
- koulutusten ja kurssien järjestämiseen tai niihin osallistumiseen
- tilaisuuksien, tapahtumien ja kilpailujen järjestämiseen
- palkintoihin ja palkitsemiskustannuksiin
- ohjausavustuksiin (liikuntatoimen ohjausavustuksen myöntämisperiaatteet)
- leiritoimintaan
- taiteen perusopetukseen silloin, kun opetuksen antajana toimii yhdistys tai yritys, jonka pääasiallinen toimiala on jokin muu kuin taiteen perusopetuksen antaminen
- ammattitaiteilijoille voidaan myöntää kohdeavustusta työskentelyedellytysten parantamiseen ja taiteellisen uran edistämiseen

Kiteen kaupungin yleisten avustusperiaatteiden mukaisesti kaupungin tiloja ei tarjota ilmaiseksi, vaan hakijan on haettava vuokraa varten avustusta kohdeavustuksena. Jos hakemukseen avustusperustetta ei löydy, avustushakemus on tehtävä kaupunginhallitukselle.
Jos kaupunki myöntää avustusta rakentamiseen tai myöntää luvan laitteen sijoittamiseen kaupungin omistamalle maalle, vastuu kunnossapidosta ja huollosta on rakentajalla. Samat periaatteet koskevat myös alaikäisiä toimijoita.
Kaupunki voi tukea rakentamista myöntämällä kohdeavustusta järjestöille. Kaupunki voi maksaa laskun (esim. rakennustarvike tai muu hankinta) vain silloin, jos maksettava kohde jää kaupungin omistukseen.

Kohdeavustuksia ei esimerkiksi myönnetä
- tilaisuuksiin tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tai keskeinen tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta tai siihen verrattava toiminta
- uskonnolliseen tai poliittiseen tarkoitukseen
- matkakustannuksiin
- Keski-Karjalan kuntien ulkopuolelle suuntautuviin teatteri-, konsertti- tai muihin vastaaviin matkoihin
- instrumenttien hankintaan

Hakeminen

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia voi hakea koko vuoden ajan vapaa-aikapalveluiden kohdeavustushakemuslomakkeella. Liikunta- ja nuorisotoimen koulutus- ja leiritoiminta-avustukset ilmoitetaan haettavaksi marraskuussa.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vahvistamien myöntämisperusteiden mukaisesti avustukset myöntää Kiteen kaupungin hallintosäännön mukaan vapaa-aikapäällikkö. Avustusten myöntäjä voi harkintansa mukaan maksaa avustuksen kerralla tai jakaa suurempien avustussummien maksatuksen useampaan erään.
Avustuskohde on hakemuksessa tarkoin perusteltava ja kohteen kustannuksista sekä tuloista on annettava laskelma. Muista mahdollisista rahoituslähteistä on annettava selvitys. Avustuksen hakijan on pyydettäessä toimitettava yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja tiliselvitykset.

Maksaminen

Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen kuitteja tai muuta luotettavaa tiliselvitystä vastaan. Myönnettävästä avustuksesta voidaan poikkeuksellisesti maksaa ennakkoon enintään 50 %. Tässä tapauksessa ennakkopäätös on haettava kirjallisena etukäteen.

Raportointi

Avustuksen käytöstä on tehtävä tiliselvitys viimeistään avustuksen myöntämisvuotta seuraavan vuoden tammikuun aikana. Avustukset voidaan periä takaisin kaupungille, ellei avustuksista saada asianmukaista tiliselvitystä määräaikaan mennessä tai avustusta ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.

Kumppanisopimus on vaihtoehto kohdeavustuksille

Kumppanisopimus on varteenotettava vaihtoehto kohdeavustukselle. Sopimuksia voidaan solmia koko vuoden ajan. Kumppanisopimuksella tarkoitetaan kaupunkiorganisaation ja kolmannen sektorin toimijoiden (järjestöt, yhdistykset, myös yritykset) välistä virallistettua, sopimusperusteista yhteistyötä.
Kumppanuus on yksi kunnan palvelun tuottamisen tapa kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen rinnalla. Kumppanuuden avulla kuntalaisille tuotetaan tärkeitä palveluja, kehitetään kaupungin elinvoimaisuutta ja parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä.
Kumppanuus ei ole palvelujen ulkoistamista, vaan kumppanuusavustusta, jolla tuetaan sekä kaupungin tavoitteita että kumppanin omaa toimintaa. Kumppanuus on tavoitteellista ja molempia osapuolia hyödyntävää yhteistyötä. Toiminnan tavoitteet ovat yhdensuuntaiset kaupungin tavoitteiden kanssa. Kumppanuudessa olennaista on keskinäinen luottamus ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin.
Kumppanuuden tarkoituksena on myös kannustaa järjestöjä ja yhdistyksiä aktiiviseen kansalaisuuteen sekä edistää elinvoimaisen kaupungin yhteisöllisyyttä. Myös kaupunki voi olla aktiivinen kumppaneiden hakija.
Kumppanisopimuksissa noudatetaan kaupungin yleisiä kumppanuusperiaatteita.

Kumppanisopimuksen ja kohdeavustuksen ero

Kohdeavustuksella tarkoitetaan taloudellista tukea. Kumppanisopimuksella taas tarkoitetaan toimintaa, jossa tapauskohtaisesti sovitaan taloudellisesta tuesta, työpanoksesta tai muusta sovittavasta korvauksesta. Kaupungin ja kumppanin väliset vastuut ja työjako määritellään tarkemmin kumppanisopimuksessa.

Avustushakemusten toimitusosoitteet:

Liikuntatoimen avustukset:

Kiteen kaupunki/liikuntatoimisto
Kiteentie 25
82500 KITEE

Nuorisotoimen avustukset:

Kiteen kaupunki/nuorisotoimisto
Kiteentie 25
82500 KITEE

Kulttuuritoimen avustukset:

Kiteen kaupunki/kulttuuritoimisto
Koulutie 3
82500 KITEE
 

Kaupungin yleiset avustusperiaatteet (Kaupunginhallitus 7.3.2005 § 89 )

Kaupunki ei anna yleisavustuksia, joiden käyttötarkoitus ei ole selvä. Avustettavan toiminnan on tuettava kaupungin omia tavoitteita.

Kaupunki ei avusta samaa toimintaa useasta kohteesta. Avustuspäätökset Lotus Notesin asiahallintajärjestelmään, josta niitä voidaan keskitetysti seurata.

Avustuksia voi hakea non stop -periaatteella. Avustuksesta voidaan myöntää ennakkona, enintään 80 % kustannusarviosta ja loppuosa maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan. Ennakkopäätös haettava ja annettava kirjallisena etukäteen. Mahdolliset jäljellä olevat avustusmäärärahat ilmoitetaan yhteisellä ilmoituksella haettavaksi esim. 15. marraskuuta mennessä.

Tulojen perinnästä ei luovuta eli vuokrista tai taksoista ei saa koskaan tehdä vapautuspäätöstä, vaan hakijan on haettava vuokraa varten avustusta kohdeavustuksena. Jos avustusperustetta ei löydy muualta, on avustushakemus tehtävä kaupunginhallitukselle.

Jos kaupunki myöntää avustusta rakentamiseen tai myöntää luvan laitteen sijoittamiseen kaupungin omistamalle maalle, vastuu kunnossapidosta ja huollosta on rakentajalla. Luvan tai avustuksen myöntämisen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi, ettei kaupunki ole vastuussa myöskään alaikäisten toimijoiden ollessa kyseessä.

Kaupungin omistamien alueiden hallinta määräytyy hallintosäännön mukaan. Hallinnoija on se, joka maksaa kustannukset ko. alueesta.

Kaupunki voi tukea eri järjestöjen rakentamista myöntämällä kohdeavustusta, mutta ei maksamalla itse rakentamiseen liittyviä laskuja. Kaupunki voi maksaa laskun (esim. rakennustarvike tai muu hankinta) vain silloin, jos maksettava kohde jää kaupungin omistukseen.
 

Yhteystiedot - vapaa-aikatoimen avustukset ja kumppanisopimukset


Kulttuuritoimi: kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen, puh. 040 105 1162 tai sähköposti: markus.pulkkinen(a)kitee.fi

Nuorisotoimi: nuoriso-ohjaaja Sanna Oikarinen, puh. 040 105 1055 tai sähköposti: sanna.oikarinen(a)kitee.fi

Liikuntatoimi: vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189 tai sähköposti: tapio.niskanen(a)kitee.fi

Yleisesti kaikki vapaa-aikatoimen (kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntatoimi) avustukset ja kumppanisopimukset: vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189 tai sähköposti: tapio.niskanen(a)kitee.fi