Vahinkokorvaukset

Riista- ja petoeläinten aiheuttamat vahingot

Valtion varoista suoritetaan laissa säädetyin edellytyksin korvauksia  riistaeläinten aiheuttamista vahingoista.

Riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen osalta korvaushakemusten käsittelyyn, vahinkojen arviointiin ja siitä aiheutuvasta kulukorvauksesta päättämiseen sekä myöntämiseen liittyvät tehtävät hoitaa ihmiselle tai metsälle aiheutuneita vahinkoja lukuun ottamatta kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Näistä tehtävistä säädetään riistavahinkolaissa (105/2009).


Petovahingoista Maaseutuviraston sivulla
Hirvivahingoista Maaseutuviraston sivulla

131 Vahinkoilmoitus ja korvaushakemus petoeläimen aiheuttamien viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen korvaamiseksi

Ohje petovahinkojen ilmoittamisesta ja korvaamisesta pdf

 

Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot

Voit hakea korvausta ELY-keskuksesta rahoitettujen harvinaisten eläinten maa-, metsä- ja kalataloudelle ja rakennuksille aiheuttamista vahingoista. Esimerkkinä valkoposkihanhien tai kurkien aiheuttamat vahingot kasvustoille. Tässä lomake, jolla voit korvausta hakea

Maaseutuviranomaisen lausunto (kasvustovahingoissa) tai muu luotettava, esim. naapurin lausunto on oltava korvaushakemuksen liitteenä. Tässä lomakepohja lausunnolle.

Ilmoita vahingoista maaseutupalveluun, jotta tiedämme alueellamme tapahtuneiden vahinkojen laajuuden. Vahingot voi ilmoittaa sähköpostilla maaseutu@kitee.fi