Ohjeet ja lomakkeet

Mavilla on viljelijätuista monipuoliset nettisivut, joilta löytyy tietoa eri tuista, hakuoppaat, ohjeita ja koulutusmateriaalia

Tavoitteellinen maksatusaikataulu löytyy Mavin etusivulta.
Tavoitteellinen maksatusaikataulu tilakohtaisilla euromäärillä löytyy myös tilan Vipu-palvelusta, Vipu-neuvoja -osiosta
 

Lomakkeet

MMM:n ja Mavin lomakkeet 

Peltomaan laatutesti, verkkolomake
Peltomaan laatutesti, lomake 480
Viljelykiertosuunnitelma, lomake 466

Eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyvät lomakkeet              
 

Hakuopas ja muuta aineistoa


Vuoden 2018 hakuopas

Täydentävien ehtojen oppaat  

Ympäristökorvauksen sitoumusehdot  

Vuosien 2010-2017 hakuoppaat

Pellon käytön vaihtoehtoja 2015 -opas pdf

Kasvinsuojeluaineet

Opas maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksista  

Vipu-palvelu


Muutokset tilanpidossa

Tilakauppa
Ota yhteyttä kunnan maaseutuviranomaiseen luopuessasi viljelystä tai tilakaupan jälkeen. Ilmoitukset on pääsääntöisesti tehtävä 15 työpäivän kuluessa tilakaupasta.

Muistilista maaseutuhallintoon tehtävistä ilmoituksista omistajan vaihdoksessa (pdf)

Ilmoitukset lopetettaessa maatalouden harjoittaminen (pdf)

Ilmoitukset kuntaan luovuttaessa karjan pidosta
Ota yhteyttä kunnan maaseutuviranomaiseen luopuessasi karjan pidosta. Ilmoitukset on tehtävä pääsääntöisesti 15 työpäivän kuluessa! Muistilista maaseutuhallintoon tehtävistä ilmoituksista luovuttaessa karjasta (pdf)
 

Neuvontaa -Neuvo2020

Viljelijöillä on mahdollisuus saada neuvontaa uusista ja uudistuneista tukimuodoista, kuten viherryttämistuesta, eläinten hyvinvointikorvauksesta tai ympäristökorvauksesta. Maaseutuviraston neuvojarekisteri on osoitteessa http://tilaneuvojat.mavi.fi/#/fi. Rekisterissä olevat neuvojat tarjoavat palvelua arvonlisäveron hinnalla.


Alkutuotanto

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä sekä sadonkorjuuta, lypsämistä että kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen (yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002, 3 art.). Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, hunajantuotanto, luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily sekä metsästys. Lisäksi elintarvikelain 22 §:n mukaan alkutuotannoksi katsotaan elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle.

Toimija tekee ilmoituksen alkutuotantopaikasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Lisää tietoa asiasta ja ilmoituslomake löytyvät täältä.

Täydentävät ehdot alkutuotannossa

Viljelijä rehualan toimijana

Lisää tietoa rehualan toiminnasta  ja Rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukainen luettelo rehualan alkutuotannon toimijoista löytyy Eviran sivuilta.

Ilmoitukset kuntaan luovuttaessa karjan pidosta
Muistilista palautettavista lomakkeista  Huom! Ilmoitukset tehtävä pääsääntöisesti 15 työpäivän kuluessa!


Eläinmääräilmoituksen hevosliite pdf
Eläinmääräilmoituksen hevosliite  excel

Lannan luovutussopimus

Harrastekanaohje (Siun Soten ympäristöterveyden pdf-ohje)

Nitraattiasetus
Ajantasainen asetus 1250/2014
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa pdf (esim. marraskuussa levitys)
Lannan patterointi-ilmoitus

Kotieläintilojen huoltovarmuus ja varautuminen
Kriisivalmiusopas kotiläintilalle
Maatilojen palo- ja pelastussuunnitelmaohje

Kuolleen eläimen ja sivutuotteiden hautaaminen
Linkki Eviran sivuille
 
Salmonellaohjeita
Eläintautien torjuntayhdistys ETT

Eläinten merkintä ja rekisteröinti
Jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi riippumatta eläinten määrästä tai niiden käyttötarkoituksesta. Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi tehdään oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Samassa yhteydessä perustetaan rekisteriin pitopaikka siihen maantieteelliseen paikkaan, jossa eläimiä pidetään. Edellä mainituille eläinlajeille on eläinlajikohtaiset merkitsemistä ja rekisteröintiä koskevat ohjeet.
Linkki Eviran sivulle

 
Nautojen jaloitteluvaatimus
Suomen eläinsuojelusäädösten mukaan lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot, jotka pidetään kytkettyinä, on päästettävä 1.5. - 30.9. vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan. Jaloittelutilan pinta-alan on oltava vähintään 6 neliömetriä siellä pidettävää nautaa kohden. Pinta-alan on oltava kuitenkin aina vähintään 50 neliömetriä.
Aluehallintovirasto voi myöntää vapautuksen laitumelle tai jaloittelutilaan pääsyä koskevasta vaatimuksesta, jos tuotantotilalla ei ole käytettävissään sopivaa laidunta tai jos muuta jaloitteluun soveltuvaa tilaa ei ole mahdollista kohtuudella järjestää taikka jos vaatimuksen noudattaminen on kohtuutonta liikenteeseen, maastoon tai etäisyyteen liittyvistä syistä. Vapautus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se peruutetaan, jos vapautuksen myöntämisen edellytykset lakkaavat.
 

Hukkakauralaki velvoittaa ilmoittamaan uudet hukkakauraesiintymät kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle välittömästi. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muita kuin maanviljelijöitä.

Hukkakaura lisääntyy nopeasti, jollei torjuntatoimia aloiteta heti havaitsemisen jälkeen.

Hukkakaura valtaa alaa muilta kasveilta ja voi vallata koko pellon muutamassa vuodessa. Hukkakauran nopea leviäminen perustuu suureen siemensatoon. Siemenet säilyvät maassa itämiskykyisinä vuosikausia. Hukkakaura leviää muun muassa riistan, karjanlannan, tulvien ja kylvösiemenen mukana.

Hukkakauralaki velvoittaa torjumaan hukkakauraa:

- hukkakaura on torjuttava kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muilla toimenpiteillä
- uusista esiintymistä on ilmoitettava heti maaseutuelinkeinoviranomaiselle
- luovutusrajoituksia hukkakauran saastuttamalta tilalta
- hukkakauraisen viljan kuljetus peittämättömänä on kielletty
- hukkakaurat ja hukkakauraiset jätteet on hävitettävä polttamalla
- koneet ja laitteet on puhdistettava siirryttäessä pois hukkakauran saastuttamalta alueelta

Jos hukkakauraa ei torjuta asianmukaisesti, voi seurata tukimenetyksiä. Tilalle voidaan myös asettaa uhkasakko tai jopa teettämisuhka, jollei viljelijä torju hukkakauraa tai noudata hukkakauran torjuntasuunnitelmaa ja hävitä kasvustoa.


Tietoa hukkakaurasta Eviran sivuilta
Eviran Hukkakauran torjuntaopas (pdf)
Hukkakauran torjuntaopas (pdf)