Maa-ainesasiat

 Maa-ainesasiat

Kiteellä on runsaasti maa-ainesesiintymiä ja maa-ainesten ottoa.  Voimassa olevia maa-ainesten ottolupia on noin 50 kpl. Maa-aineslupahakemusten käsittely sekä lupien valvonta tapahtuu  ympäristötoimessa.

Maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista lukuun ottamatta pienimuotoista kotitarveottoa, josta on tehtävä ilmoitus. Kotitarveotoksi katsotaan vain omaa asumista, tai omaa maa- ja metsätaloutta varten tapahtuvaan rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon liittyvä maa-ainesten otto. Ottaminen on aina (myös kotitarpeeseen otettaessa) tehtävä niin, että vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Aluetta on hyödynnettävä säästeliäästi ja taloudellisesti. Toiminnasta ei saa myöskään aiheutua asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Oton jälkeen alue on maisemoitava. Maisemoinnilla vähennetään soranoton haitallisia vaikutuksia pohjaveteen ja parannetaan maisemakuvaa. Maisemointitoimenpiteitä ovat alueen siistiminen kaivun jäljiltä, alueen muotoilu ja suojaverhoilu pintarakennemateriaalilla, puiden istutukset ja alueen epätarkoituksenmukaisen käytön estäminen.

Kotitarveottoilmoitus
Lupahakemuksessa esitettävät tiedot
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmalomake