Vahinkokorvaukset

Riista- ja petoeläinten aiheuttamat vahingot

Valtion varoista suoritetaan laissa säädetyin edellytyksin korvauksia  riistaeläinten aiheuttamista vahingoista.

Riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen osalta korvaushakemusten käsittelyyn, vahinkojen arviointiin ja siitä aiheutuvasta kulukorvauksesta päättämiseen sekä myöntämiseen liittyvät tehtävät hoitaa ihmiselle tai metsälle aiheutuneita vahinkoja lukuun ottamatta kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Näistä tehtävistä säädetään riistavahinkolaissa (105/2009).


Petovahingoista Maaseutuviraston sivulla
Hirvivahingoista Maaseutuviraston sivulla

131 Vahinkoilmoitus ja korvaushakemus petoeläimen aiheuttamien viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen korvaamiseksi

Ohje petovahinkojen ilmoittamisesta ja korvaamisesta pdf

 

Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot

Voit hakea korvausta ELY-keskuksesta rahoitettujen harvinaisten eläinten maa-, metsä- ja kalataloudelle ja rakennuksille aiheuttamista vahingoista. Esimerkkinä valkoposkihanhien tai kurkien aiheuttamat vahingot kasvustoille. Tässä lomake, jolla voit hakea korvausta 

Syyskuussa 2017 saadun tiedon mukaan Ympäristöministeriö vaatii korvaushakemuksen liitteeksi  maaseutuviranomaisen lausunnon.  Ota siis yhteyttä maaseutupalveluihin, jos havaitset vahinkoja ja aiot hakea niistä korvausta.