Meluntorjunta

Meluntorjunta


Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa. Kiteellä meluasioita käsittelevät sekä ympäristönsuojelu- että terveysvalvontaviranomaiset. Tehtävät käsittävät sekä asuntoihin kohdistuvien meluhaittojen että ympäristömeluhaittojen selvittämistä mittaamalla sekä mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymistä joko terveydensuojelulain ja -asetuksen tai ympäristönsuojelulain ja -asetuksen nojalla.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus paikalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevänä melua on pidettävä silloin, kun se ylittää melulle alttiin alueen tavanomaisen taustamelun. Tällaisia toimenpiteitä tai tapahtumia voivat olla mm. rakennustyöt, murskaus- ja louhintatyöt, tilapäiset ulkona järjestettävät huvitilaisuudet, moottoriurheilutapahtumat sekä muut erityisen meluiset toiminnot. Ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä voidaan toiminnalle antaa määräyksiä melunhaittojen torjumiseksi.

Lisätietoja meluilmoituksen tekemisestä saat "Luvat ja ilmoitukset"- sivulta.