Maasto- ja vesiliikenne

Maasto- ja vesiliikenne

Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä maastossa. Maastoliikenne ei ole jokamiehenoikeutta ja sitä ohjataan maastoliikennelailla.

Vesiliikenne taas on jokamiehenoikeutta ja se perustuu vesilakiin. Vesiliikennettä ohjataan vesiliikennelailla. Jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei ilman pakottavaa syytä vaikeuteta tai häiritä muiden liikkumista vesillä eikä aiheuteta vaaraa tai vahinkoa muille. Myöskään luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

Kilpailut ja harjoitukset maastossa


Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tai vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa, jäällä tai vesialueella tarvitaan maasto- tai vesiliikennelain mukainen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupa voidaan myöntää, jos tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle ja alueen käyttöön on saatu myös alueen omistajan lupa.

Mikäli maasto- tai vesiliikennelain mukainen kilpailu tai harjoitus ulottuu usean kunnan alueelle, luvan myöntää alueellinen ELY -keskus. Muussa tapauksessa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Maasto- tai vesiliikennelain mukainen lupahakemus (pdf) ja täyttöohje (pdf)