Ajankohtaista

Vietämme valtakunnallista jätevesiviikkoa 16-22.4.2018 : ota loppukiri ja kunnosta vesistön lähellä sijaitseva puutteellinen jätevesijärjestelmä

Puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät viemärilaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella tulee uusia 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Muualla jätevesijärjestelmät tulee saattaa kuntoon viimeistään samalla, kun kiinteistössä tehdään isompi remontti. Jätevesiviikolla 16.- 22. huhtikuuta kiinteistönomistajia kannustetaan tarkistamaan, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä ja millä aikataululla.

Tiedote jätevesiviikosta ja päivitetty hajajätevesiesite löytyvät seuraavista linkeistä:

-------------------------------------------------------------------------------

Hyvä Saimaalla kulkija, autathan turvaamaan saimaannorpan pesimärauhaa!

Saimaannorppa on herkimmillään häiriölle juuri kevättalvella, kun emot synnyttävät ja imettävät kuutteja rantakinoksiin kaivamissaan pesissä. Pesän ulkopuolelta kantautuvat äänet saavat norpan pakenemaan pesässä olevasta avannosta veteen. Toistuvat pakosukellukset häiritsevät imetystä ja aiheuttavat stressiä, mikä voi johtaa jopa kuutin kuolemaan.

Metsähallitus on julkaissut karttapohjaista tietoa saimaannorpan tärkeimmistä pesimäalueista, jotka auttavat kevätjäillä liikkuvia hahmottamaan, missä saimaannorpan pesiä on tiheimmin ja missä riski häiritä norpan pesimärauhaa on suurin. Kartoille merkityillä pesätihentymävyöhykkeillä on hyvä välttää tarpeetonta liikkumista jääpeitteisenä aikana tammikuun alusta huhtikuun loppuun. Yksittäisiä norpanpesiä on myös tihentymien ulkopuolella, joten kaikkialla Saimaalla on tärkeää kiertää luodot ja rantakinokset tarpeeksi etäältä niin moottoriajoneuvoilla kuin jalkaisinkin kuljettaessa. Lisätiedot ja kartat tärkeimmistä pesimäalueista löytyvät metsähallituksen julkaisutietokannasta https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2183.

-------------------------------------------------------------------------------

Kalasta norppaturvallisesti Saimaalla

Saimaannorppa on yksi maailman uhanalaisimmista hylkeistä. Saimaannorpan uhkatekijöitä ovat ilmaston lämpeneminen, kalapyydyskuolleisuus sekä kannan pieni koko ja pirstaleisuus. Näistä tekijöistä kalastus on sellainen, johon voimme välittömästi vaikuttaa. Siksi paras keino suojella saimaannorppaa on kalastuksen harjoittaminen norpalle turvallisilla pyydyksillä. Esite "Kalasta Norppaturvallisesti Saimaalla" löytyy tästä.

Kartat kalastuksen rajoitusaluista löytyvät osoitteesta mmm.fi/saimaannorppa.

Lisäksi Suomen kalatalouskeskuksen nettisivulta löytyy lisätietoa kalastuslupa-asioista, kalastusrajoituksista, kalojen rauhoituksista, norpasta jne.

-------------------------------------------------------------------------------

Ajankohtaista vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Vesihuoltolaki määrää, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Lokakuun alussa Kiteen kaupungin ympäristölautakunta hyväksyi vesihuoltolakiin perustuvat periaatteet, joilla tästä liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää vapautus.

Lue lisää>>
-------------------------------------------------------------------------------

Ilmoita ja löydä tietoa vieraslajeista vieraslajiportaalissa

Ennen valtakunnallisesti hajallaan ollut vieraslajitieto on nyt koottu yhteen kansalliseen vieraslajiportaaliin, keskitetysti kaikkien saataville. Osoitteessa www.vieraslajit.fi löytyy yleistietoa vieraslajeista, siellä voi tutustua haitallisten vieraslajien levinneisyyskarttoihin tai hakea apua esimerkiksi takapihan jättipalsamikasvuston torjuntaan.

Lue lisää>>
-------------------------------------------------------------------------------

Jätelaki uudistui 1.5.2012

Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012. Laki kannustaa, ohjaa ja velvoittaa toimijoita vastuulliseen jätehuoltoon monin tavoin. Yksi merkittävimmistä periaatteista on etusijajärjestys.

Lue lisää >>
 --------------------------------------------------------------------------------

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva laki ja jätevesiasetus uudistuivat vuonna 2011


Lue lisää >>

Katso miten edetään asiassa askel askeleelta.
--------------------------------------------------------------------------------

Opas haja-asutuksen jätevesistä on uusiutunut

Tässä oppaassa kerrotaan uusista säädöksistä ja niiden soveltamisesta käytäntöön. Millaista puhdistustehoa vaaditaan eri tilanteissa? Ketkä voivat saada poikkeuksen käsittelyvaatimuksista? Millä teknisillä menetelmillä vaatimukset voidaan saavuttaa? Mitä lupia jätevesijärjestelmät edellyttävät?

Opas on tarkoitettu kaikille, jotka joutuvat työssään tekemisiin haja-asutuksen jätevesihuollon kanssa. Se tarjoaa hyödyllistä tietoa muun muassa jätevesijärjestelmien suunnittelijoille ja rakentajille, laitetoimittajille ja huoltoyrityksille sekä kunnan eri viranomaisille. Myös haja-asutusalueen kiinteistönomistajat hyötyvät julkaisusta pohtiessaan lainsäädännön vaatimuksia omalla kohdallaan.